ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUYĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TỔ CHỨC LỄ ĐÓNNHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY LỄ LỚN, NGÀYTRUYỀN THỐNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chốnglãng phí;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số: 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước;

Căn cứ Hướng dẫn số: 122/TDKT ngày 05/3/2002của Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước về tổ chức lễ trao tặng và đón nhận cácdanh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 124/2003/QĐ-UB ngày04/12/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về phâncấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấpthuộc ngân sách địa phương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trìnhsố: 1661/TT-TC /HCSN ngày 13/9/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong việc tổ chức lễđón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngàytruyền thống.

Điều 2. Sở Tài chính và các cơ quan liênquan có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát và tham mưu UBND tỉnh xemxét xử lý các trường hợp vi phạm các quy định ban hành kèm theo quyết định này.

Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, thủ trưởng cácSở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết địnhtrái với các quy định ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, thủ trưởng các Sở, Ban,Ngành, Hội đoàn thể và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ Tài chính (B/cáo).
- TT HĐND,UBND tỉnh
- CPVP.
- Lưu VT, KTTH,KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬDỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN CÁC DANH HIỆUTHI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY LỄ LỚN, NGÀY TRUYỀN THỐNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 75/2004/QĐ-UB ngày 28/9/2004 của UBND tỉnhQuảng Nam)

Việc tổ chức lễ đón nhận các phần thưởng cao quýcủa Đảng và Nhà nước, lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống đã đượccác ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trang trọng đã góp phần quantrọng vào việc tôn vinh, biểu dương thành tích, kích thích phong trào thi đuayêu nước và giáo dục truyền thống.

Để chủ động bố trí nguồn kinh phí, thực hànhtiết kiệm, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả, tránh phôtrương, hình thức, UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng kinh phíngân sách địa phương chi cho việc tổ chức lễ đón nhận các phần thưởng cao quýcủa Đảng và Nhà nước, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập cácngành, địa phương, đơn vị với các nội dung chính như sau:

I. Nguyên tắc chung:

1. Các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, cơ quanthuộc tỉnh, UBND các huyện - thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ quyđịnh của nhà nước về tổ chức nghi thức lễ trao tặng, đón nhận các phần thưởngcao quý của Đảng và Nhà nước, lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lậpngành chủ động bố trí sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sách đã được giaotrong kế hoạch hằng năm của địa phương, đơn vị theo đúng Luật ngân sách nhànước để tổ chức thực hiện trên tinh thần thiết thực, trang trọng, ý nghĩa vàtiết kiệm.

2. Tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu Anhhùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Huân chương và các phầnthưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước cho các tập thể và cá nhân do UBNDtỉnh tổ chức trao tặng, đón nhận chung tại Lễ tổng kết tuyên dương, khen thưởngcủa tỉnh được tổ chức hàng năm. Trường hợp chưa tổ chức trao tặng được tại Lễtổng kết tuyên dương, khen thưởng của tỉnh thì kết hợp vào dịp tổ chức kỷ niệmcác ngày lễ lớn, ngày truyền thống hoặc hội nghị tổng kết năm, hội nghị tuyêndương khen thưởng của ngành, huyện - thị xã và được tổ chức mỗi năm một lần.

Các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, cơ quan thuộctỉnh, UBND các huyện - thị xã tổ chức đón nhận hoặc được uỷ quyền trao tặngtheo phương án được UBND tỉnh chấp thuận.

3. Tổ chức kỷ niệm các ngày truyền thống, ngàythành lập ngành phải đúng quy định của Chính phủ đối với những ngành được tổchức kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập.

Kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành,địa phương trong tỉnh chỉ được sử dụng kinh phí ngân sách để tổ chức 05 năm mộtlần (năm thứ 5, năm thứ 10 ...). Đối với các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, cơquan thuộc tỉnh, UBND các huyện - thị xã phải có kế hoạch tổ chức, chủ động cânđối được nguồn kinh phí và được sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh uỷvà UBND tỉnh.

II. Một số quy định cụ thể:

1. Về chế độ, định mức chi:

Chế độ, định mức chi phục vụ công tác tổ chứcđón nhận danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước, kỷniệm ngày truyền thống, ngày thành lập các đơn vị, địa phương áp dụng chế độchi cho hội nghị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Không được dùng công quỹ để tổ chức liên hoan,chiêu đãi, tặng quà. Trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định.

Không tổ chức diễu hành hoặc đón rước các hìnhthức khen thưởng từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác. Việctặng hoa trong các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, đại hội,... chỉ được áp dụng chocác cơ quan: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

2. Kinh phí tổ chức lễ:

Các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, cơ quan thuộctỉnh, UBND các huyện - thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phân bổtrong dự toán ngân sách đầu năm của cơ quan, đơn vị, của từng cấp ngân sáchtheo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước để có nguồn kinh phí tổ chức kỷ niệmngày truyền thống, ngày thành lập ngành, đón nhận các danh hiệu thi đua, cáchình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước theo quy định.

Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, tu bổ cáccông trình liên quan đến các hoạt động chào mừng, lễ kỷ niệm, việc nghiên cứu,hội thảo, sưu tầm tư liệu và biên soạn lịch sử ngành, địa phương, các ngành,địa phương phải bố trí từ kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách hằng nămtheo phân cấp để thực hiện, không dự toán tập trung vào các dịp lễ làm bị động,khó khăn trong cân đối dự toán kinh phí.

Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ thêm một phần kinh phícho việc tổ chức lễ đón nhận và phong tặng các danh hiệu thi đua, hình thứckhen thưởng là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Bà mẹViệt Nam Anh hùng, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chươngđộc lập cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a. Đối với hình thức khen thưởng là Anh hùng Lựclượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động:

- Các xã, phường, thị trấn, các đơn vị trựcthuộc các huyện - thị xã, đơn vị trực thuộc các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh:

+ Miền núi 15 triệu đồng/đơn vị

+ Đồng bằng 10 triệu đồng/đơn vị

- Các huyện - thị xã, các Sở, Ban, Ngành, cơquan thuộc tỉnh:

+ Miền núi 30 triệu đồng/ đơn vị

+ Đồng bằng 20 triệu đồng/ đơn vị

b. Đối với hình thức khen thưởng là Huân chươngSao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập: mức hỗ trợ cho các đơnvị theo từng vùng bằng 50% mức quy định tại điểm a nêu trên.

c. Đối với danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng:

- Trường hợp trao tặng: Chi tặng quà cho các MẹViệt Nam Anh hùng còn sống với mức 500.000đ/mẹ.

- Trường hợp truy tặng: Chi thắp hương cho cácMẹ Việt Nam Anh hùng đã mất với mức 200.000đ/mẹ.

3. Phương thức hỗ trợ:

Căn cứ kết quả thi đua, các danh hiệu được Đảngvà Nhà nước công nhận thuộc các nội dung ngân sách tỉnh hỗ trợ để tổ chức lễnêu trên, các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, cơ quan thuộc tỉnh, UBND các huyện- thị xã có trách nhiệm lập dự toán và tổng hợp bằng văn bản đề nghị hỗ trợkinh phí gửi về Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

- Đối với các huyện - thị xã, xã, phường, thịtrấn: ngân sách tỉnh cấp phát theo hình thức bổ sung có mục tiêu qua ngân sáchcác huyện - thị xã;

- Đối với các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBNDtỉnh quyết định bổ sung dự toán chi qua Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Mức ngân sách tỉnh hỗ trợ nêu trên chỉ áp dụngđối với các huyện - thị xã, các xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chínhsự nghiệp thuộc tỉnh.

Riêng đối với các doanh nghiệp nhà nước hạchtoán vào chi phí sản xuất kinh doanh và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp theoquy định để tổ chức thực hiện.

4. Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ:

- Đối với kinh phí tổ chức lễ trao tặng các danhhiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước (kể cả trao tặng danh hiệuBà mẹ Việt Nam Anh hùng) do UBND tỉnh tổ chức trao tặng tập trung được chi từ nguồnquỹ thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh,

- Đối với kinh phí tổ chức lễ đón nhận các danhhiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước (được quy định tạiđiểm 2 nêu trên) ngân sách tỉnh sẽ bố trí theo từng trường hợp cụ thể,

Riêng trường hợp chi thắp hương tại lễ truy tặngdanh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được chi từ nguồn đảm bảo xã hội bố trí trongdự toán hàng năm qua Sở LĐTB & XH tỉnh.

5. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán:

Các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm quản lývà sử dụng kinh phí cho việc tổ chức lễ đón nhận các phần thưởng cao quý củaĐảng và Nhà nước, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập các ngành,địa phương, đơn vị đúng mục đích, tiết kiệm.

Cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước các cấpthực hiện việc kiểm soát thanh toán và quyết toán theo đúng theo quy định nàyvà các chế độ hiện hành của Nhà nước.

III. Tổ chức thực hiện:

Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh và cácđịa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cáccơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo để UBND tỉnh xem xét giải quyết./.