ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 75/2011/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP và Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 của Nghị định số67/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 12/8/2007 của Chính phủ về việcsản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 củaliên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhândân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mục 1 Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày21/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môitrường đối với nước thải sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 679/TTr-STNMT ngày 29/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Mục 1(Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt), phần II Quy định về thuphí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phướcban hành kèm theo Quyết định số 133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnhnội dung như sau:

Riêng đối với thị xã Đồng Xoài:

- Mức thu: thu 7% trên đơn giá nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị giatăng;

- Phương thức thu: thu theo tỷ lệ % trên giá nước sạch”.

Điều2. Ngoài nội dung bổ sung nói trên, cácnội dung khác không thay đổi vẫn thực hiện theo Quyết định số133/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về thuphí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà):Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịchUBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng