UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 75/2011/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VIỆC ĐÓNG GÓP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII kỳhọp thứ 3 về việc Phê chuẩn quy định đối tượng đóng góp, mức đóng góp Quỹ quốcphòng an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởngBộ chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 754/TTr-BCH ngày 31 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định việc đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh ởxã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao cho Bộ Chỉ huyquân sự tỉnh phối hợp các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã triểnkhai, tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 106/2001/QĐ-UB ngày 16/7/2001của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tổ chức, quản lý Quỹ quốcphòng an ninh ở xã, phường, thị trấn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

QUY ĐỊNH

VIỆCĐÓNG GÓP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẦN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 củaUBND tỉnh Bình Dương)

Chương I

VỀ VIỆC TẠO LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG -AN NINH; NGUYÊN TẮC ĐÓNGGÓP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH

Điều 1. Quỹ quốc phòng - anninh được lập tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàntỉnh Bình Dương.

Quỹ quốc phòng an ninh được hìnhthành từ khoản thu, đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đìnhtrên địa bàn tỉnh và sự tự nguyện đóng góp của các đối tượng khác. Việc đónggóp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh được thực hiện theo nguyên tắccông bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân cấpxã có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòngan ninh đúng mục đích, đúng chính sách, chế độ Nhà nước ban hành và chấp hànhnghiêm mọi chế độ kế toán thống kê do Nhà nước quy định. Tiền và hiện vật (nếucó) thuộc quốc phòng an ninh thu được phải đưa vào ngân sách, do Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp xã quản lý và sử dụng chặt chẽ theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Hàng năm cùng vớiviệc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xãđánh giá tình hình thực hiện dự toán năm trước; chế độ, định mức, chỉ tiêu vàhướng dẫn của cơ quan tài chính để dự toán thu, chi Quỹ quốc phòng an ninh.

Điều 4. Hàng tháng Chủ tịchUỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo việc sử dụng Quỹ quốc phòng anninh trước Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân cùng cấp; báo cáo công khai việc lập Quỹ vàsử dụng Quỹ cho Hội đồng nhân dân cấp xã; đồng thời gửi báo cáo quyết toán chocơ quan tài chính, quân sự, công an cấp trên và công khai ra nhân dân.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG GÓP, MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - ANNINH

Điều 5. Các doanh nghiệp,đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế; các nông trường cao su,hộ kinh doanh đứng chân trên địa bàn xã, phường, thị trấn; chủ trang trại; hộtiểu điền; hộ kinh doanh nhà trọ; hộ nhân dân (kể cả hộ công nhân viên chức đươngchức hoặc đang nghỉ hưu) những hộ đăng ký tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trởlên phải đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh.

a) Các đơn vị kinh tế thuộc các thànhphần kinh tế (trừ các nông trường cao su; chủ trang trại; hộ tiểu điền) do chủdoanh nghiệp đóng góp theo số lượng công nhân gồm các mức sau:

- Dưới 100 công nhân đóng góp:60.000 đồng/tháng

- Từ 100 đến dưới 200 công nhân đónggóp: 100.000 đồng/tháng

- Từ 200 đến dưới 400 công nhân đónggóp: 150.000 đồng/tháng

- Từ 400 đến dưới 1.000 công nhânđóng góp: 200.000 đồng/tháng

- Từ 1.000 đến dưới 2.000 công nhânđóng góp: 250.000 đồng/tháng

- Từ 2.000 đến dưới 3.000 công nhânđóng góp: 300.000 đồng/tháng

- Từ 3.000 đến dưới 4.000 công nhânđóng góp: 400.000 đồng/tháng

- Từ 4.000 công nhân trở lên đónggóp: 500.000 đồng/tháng

b) Hộ sản xuất, kinh doanh, dịchvụ (kể cả hộ kinh doanh nhà trọ được cấp giấy phép) có bậc thuế môn bài từ bậc lđến bậc 6.

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 1 -2), mức đóng góp: 30.000 đồng/tháng

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 3 -4), mức đóng góp: 20.000 đồng/tháng

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 5 -6), mức đóng góp: 10.000 đồng/tháng

c) Hộ kinh doanh nhà trọ (có 05 phòngtrở xuống, do cấp huyện quản lý), mức đóng góp: 10.000 đồng/phòng/năm.

d) Các nông trường cao su (có diệntích ở xã, phường, thị trấn nào thì đóng góp ở địa phương đó) mức đóng góp:50.000đồng/năm/heccta đất.

đ) Chủ trang trại; hộ gia đìnhcó trang trại, vườn cây cao su: trong trường hợp trang trại, vườn cây cao su vàchỗ ở là hai nơi khác nhau về địa giới hành chính cấp xã thì đóng góp ở xã, phường,thị trấn nơi có trang trại vườn cây cao su đó; mức đóng góp: 50.000đồng/năm/hectađất.

e) Hộ nhân dân (kể cả hộ công nhânviên chức đương chức hoặc đã nghỉ hưu) những hộ đăng ký tạm trú tại địa phươngtừ 6 tháng trở lên, mức đóng góp: 40.000 đồng/hộ/năm.

g). Trường hợp các đối tượng khác(ngoài đối tượng quy định tại khoản a, b, c, d, đ, và e của Điều này) tự nguyệnđóng góp thì thu theo sự đóng góp tự nguyện.

Điều 6. Trường hợp các hộsản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả hộ kinh doanh nhà trọ được cấp giấy phép) cónhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thì đóng góp theo bậc thuế môn bài cho từng cơsở kinh doanh; nếu cơ sở kinh doanh, trang trại, vườn cây cao su và chỗ ở củađối tượng đóng góp là hai nơi khác nhau về địa giới hành chính cấp xã thì tạinơi cư trú cũng phải đóng góp theo hộ gia đình.

Ngoài mức đóng góp theo quy địnhtại khoản a, b, c, d, đ, và e Điều 5 của Quy định này, các đối tượng có thể tự nguyệnđóng góp thêm, không giới hạn mức đóng.

Chương III

NHỮNG TRƯỜNG HỢP MIỄN ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG AN NINH

Điều 7. Đối với các đối tượngđóng góp quy định tại Điều 5 của Quy định này, khi gặp thiên tai, hoả hoạn hoặclâm vào tình trạng phá sản hay ngưng hoạt động thì được miễn đóng góp theo mứctương ứng trong thời gian khắc phục hậu quả hoặc ngưng hoạt động

Điều 8. Đối với các hộ nhândân gồm: Hộ có Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượngvũ trang; thương binh hạng 1, hạng 2; bệnh binh hạng 1; hộ gia đình Liệt sĩ; hộgia đình có thành viên tham gia câu lạc bộ phòng chống tội phạm, lực lượng dânquân, dân phòng; tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản và những hộ nghèo theochuẩn nghèo của tỉnh.

Điều 9. Thủ tục xét miễn đónggóp: Các đối tượng quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quy định này, làm đơn gửiđến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở kinh doanh, trang trại, vườncây cao su trú đóng hoặc nơi cư trú. Việc xét miễn đóng góp do Chủ tịch Uỷ bannhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành khu phố,ấp.

Chương IV

QUẢN LÝ NGUỒN THU QUỸ QUỐC PHÒNG AN NINH

Điều 10. Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp xã chỉ đạo các ngành tổ chức thu và giải quyết miễn, giảm đóng góp theoquy định; quản lý thu, chi phải chặt chẽ, đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 11. Tất cả các đơn vịkinh tế thuộc các thành phần kinh tế; các nông trường cao su, hộ kinh doanh; chủtrang trại; hộ tiểu điền; hộ kinh doanh nhà trọ; hộ nhân dân hoạt động, sinhhoạt trên địa bàn xã, phường, thị trấn nào thì đóng góp tại địa phương đó.

Điều 12. Căn cứ vào mức thutheo quy định, các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp theo hàng quí, 06 thánghoặc cả năm; riêng hộ nhân dân 03 tháng thu một lần.

Điều 13. Việc thu quỹ phảicó biên lai cho người đóng góp; biên lai theo mẫu thống nhất do Sở Tài chínhphát hành; biên lai phải phát cho từng tổ chức, cá nhân đóng góp tiền; không thucả tổ, cả khu phố, ấp vào một tờ biên lai. Định kỳ tháng, quý phải quyết toánbiên lai và quyết toán số tiền theo quy định.

Chương V

QUẢN LÝ CHI, CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

Điều 14. Quỹ quốc phòng anninh được chi trực tiếp cho công tác quốc phòng, an ninh cấp xã và lực lượng dânquân khu phố, ấp với các mục chi cụ thể sau:

a) Chi mua sắm phương tiện phục vụcho công tác hoạt động, tuần tra như: Đèn pin, áo đi mưa, giày, mũ, quần áo, phùhiệu và công cụ hổ trợ cần thiết; chi xây dựng, sữa chữa chốt gác dân quân; chicho hoạt động của lực lượng dân phòng và câu lạc bộ phòng chống tội phạm.

b) Chi bồi dưỡng cho những ngườitrực tiếp làm nhiệm vụ hoạt động, tuần tra thường xuyên và trong những ngày lễ,Tết, các ngày cao điểm của địa phương.

c) Chi trả tiền thuê thực hiện côngtác nghiệp vụ chuyên môn và khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tíchxuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 15. Nhiệm vụ chi, doChủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã điều hành; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấpxã, Trưởng Công an cùng cấp là người trục tiếp tổ chức thực hiện việc lập dựtoán chi, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt; khi chi phải theo đúngchế độ quy định hiện hành. Trong năm nếu thiếu (thu không đủ định mức chi theodự toán) thì lập dự toán trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét bổ sung.Nghiêm cấm sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh không đúng mục đích.

Điều 16. Hàng năm Sở Tài chính,Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Tài chính Kế hoạch, Công an và BanChỉ huy quân sự cấp huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại cácxã, phường, thị trấn và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Những tổ chức, cánhân có thành tích trong xây dựng, quản lý và đóng góp Quỹ quốc phòng an ninhđược khen thưởng theo chế độ và quy định chung của Nhà nước.

Điều 18. Người được giao nhiệmvụ thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh mà vi phạm các các quy định củaQuy định này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật hoặc bịtruy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp cùng Uỷ banMặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyênkiểm tra giám sát việc thu và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh theo đúng nội dungcủa Quy định này.

Điều 20. Trong quá trình thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phản ánh về BộChỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét,chỉ đạo./.