ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CƠCHẾ THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG VÀ TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞGIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO THEO LUẬT THỦ ĐÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụngđối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng caotrên địa bàn Thủ đô;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 10486/BTC-NSNN ngày 30/7/2014 về thực hiện tiềnlương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chấtlượng cao theo Luật Thủ đô;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Giáo dục vàĐào tạo Hà Nội tại Tờ trìnhsố 5575/TTrLS : TC-GD&ĐT ngày 22/9/2014 về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiềnlương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chấtlượng cao theo Luật Thủ đô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế thực hiện tiềnlương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chấtlượng cao theo Luật Thủ đô như sau:

Cho phép các cơ sở giáo dục công lập chất lượng caođược chủ động sử dụng nguồn thu học phí để chi lương và các khoản có tính chấtlương theo cơ cấu chi của trường khi xây dựng mức thu học phí, đảm bảo nguyêntắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động và cải cách tiền lương theo lộ trình củaChính phủ (Ngân sách nhà nước không cấp bổ sung).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có tráchnhiệm xây dựng và quyết định mức thu học phí và cơ cấu chi sau khi có sự thốngnhất bằng văn bản của Ủy bannhân dânquận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý); thựchiện công khai mức thu học phí theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệmhướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấpthực hiện tự đảm bảo kinh phí hoạt động và cải cách tiền lương theo lộ trìnhcủa Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này nay bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giámđốc các Sở: Tài chính và Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các quận, huyện,thị xã; Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; Giám đốc Khobạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Pháp chế (Bộ Tài chính)
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban VX, PC, KTNS (HĐNĐ TP);
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Cổng GTĐT TP; Trung tâm Tin học công báo;
- VPUB: Đ/c CVP, các đ/c PCVP; TH, VX, KT;
- Lưu: VT, VXchien

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc