HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75-HĐBT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 75-HĐBT NGÀY 25-6-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN THÁI THUỴ THUỘC TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 - 12 - 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Thái Thuỵ thuộc tỉnh Thái Bình như sau:

1. Thành lập thị trấn Diêm Điền (thị trấn huyện lỵ huyện Thái Thuỵ) trên cơ sở 40,81 hécta đất với 3.373 nhân khẩu của xã Thuỵ Lương; 107,61 hécta đất với 6.049 nhân khẩu của xã Thuỵ Hà; 29,31 hécta đất với 892 nhân khẩu của xã Thuỵ Hải.

Thị trấn Diêm Điền có tổng diện tích tự nhiên 177, 73 hécta đất với 10.314 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Diêm Điền ở phía đông giáp xã Thuỵ Hải và xã Thuỵ Lương; phía tây giáp xã Thuỵ Hà; phía nam giáp xã Thái Thượng; phía bắc giáp xã Thuỵ Trình.

2. Tách 276,67 hécta đất với 1.909 nhân khẩu của xã Thuỵ Lương để sáp nhập vào xã Thuỵ Hà.

Xã Thuỵ Hà có 627 hécta đất với 3.946 nhân khẩu.

Địa giới xã Thuỵ Hà ở phía đông giáp thị trấn Diêm Điền; phía tây giáp xã Thuỵ Liên; phía nam giáp xã Thái Thượng, xã Thái Nguyên và thị trấn Diêm Điền; phía bắc giáp xã Thuỵ Trình.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Thuỵ Lương có 347 hécta đất với 3.919 nhân khẩu.

Địa giới xã Thuỵ Lương ở phía đông giáp xã Thuỵ Hải và xã Thuỵ An; phía tây và phía nam giáp thị trấn Diêm Điền; phía bắc giáp xã Thuỵ Trình.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Thuỵ Hải có 368 hécta đất với 4.236 nhân khẩu.

Địa giới xã Thuỵ Hải ở phía đông giáp xã Thuỵ Xuân; phía tây giáp xã Thuỵ Lương và thị trấn Diêm Điền; phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp xã Thuỵ Lương.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)