BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 75-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1975

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

VỀ VIỆC HỦY BỎ THÔNG TƯ SỐ 01-TT/LB NGÀY 12-01-1968 VỀ CHUYÊN CHỞ, GIAO NHẬN LƯƠNG THỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ TRƯỞNG BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM

Xét Thông tư số 01-TT/LB của liên bộ Giao thông vận tải - Tổng cục lương thực ban hành ngày 12-01-1968 về chuyên chở, chuyển tải và giao nhận lương thực không còn thích hợp với tình hình hiện nay.
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban vận tải Bộ Giao thông vận tải và ông Cục trưởng Cục kho vận Bộ Lương thực và thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay hủy bỏ Thông tư số 01-TT/LB ngày 12-01-1968 của liên bộ Giao thông Vận tải - Tổng cục Lương thực về chuyên chở, chuyển tải và giao nhận lương thực kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 2. - Việc chuyên chở lương thực phải áp dụng theo đúng các điều lệ, thể lệ vận dụng hàng hóa bằng đường sắt, đường sông, đường biển và ô tô hiện hành của Hội đồng Chính phủ.

Điều 3. – Các ông Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải và Bộ Lương thực và thực phẩm, trưởng Ban vận tải Bộ Giao thông vận tải, các ông thủ trưởng các ngành vận tải đường sắt, đường sông, đường biển và đường bộ, ông Cục trưởng Cục kho vận Bộ Lương thực và thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K. T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG


Vũ Quang

K. T. BỘ TRƯỞNG BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM
THỨ TRƯỞNGĐặng Văn Thiên