ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN CÔNG NHÂN TRONG CÁC DOANH NGHIỆPNGOÀI QUỐC DOANH VÀ DOANH NGHIÊP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAIĐOẠN 2013 - 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnhthực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới;

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 29/11/2011của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bình Phước về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉthị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoànthể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, côngty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại Côngvăn số 75-TTr/TĐTN-TC ngày 02/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đềán tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanhnghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh BìnhPhước giai đoạn 2013 - 2017.

Điều 2. Giao:

1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp cáccác ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án đảm bảomục đích, yêu cầu đề ra.

2. Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dungĐề án, chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với đặc điểm,tình hình địa phương, đơn vị.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- TWĐTNCSVNHCM;
- TTTU; TT HĐND;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- Ban Dân vận;
- LĐVP, Phòng VX, KTTH, NC-NgV;
- Lưu: VT(qđ023-14).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

ĐỀ ÁN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN CÔNG NHÂN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANHVÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2017
(Kèm theo Quyết định số: 750/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh)

Phần thứ I:

ĐẶT VẤN ĐỀ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

Điều 4 Luật Thanh niên đã nêu rõ:“Thanh niên là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềmnăng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo, bồidưỡng và phát huy thanh niên là trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội.Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho thanh niên học tập, lao động, giải trí,phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thứccông dân, ý chí vươn lên phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội côngbằng, dân chủ, văn minh. Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có trách nhiệm gópphần tích cực vào việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò củathanh niên”.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XI xác định “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là độingũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóađầu đàn; đội ngũ doanh nhân và lao động lành nghề”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộtỉnh Bình Phước lần thứ IX đã xác định “Thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡngphát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao; các chính sáchđào tạo, thu hút, đãi ngộ, trọng dụng hiền tài phải được cụ thể hóa; coi đây làmột nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược”.

Bình Phước là một tỉnh nằm trongkhu vực kinh tế trọng điểm ở vùng Đông Nam bộ; là đơn vị đang bước vào phát triểncác khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài... Tuy nhiên, người lao động trong các doanh nghiệp,trong đó có thanh niên công nhân trong độ tuổi lao động chưa được quan tâmnhiều từ cộng đồng xã hội, từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành vàtổ chức đoàn, hội trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sáchcủa Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên của tỉnh với cường độ, áp lực tronglao động sản xuất, thường xuyên phải tăng ca, tăng giờ, thời gian lao động kéodài từ 8 - 12 tiếng, thanh niên công nhân không còn thời gian để tham gia cáchoạt động xã hội cộng đồng, rất thiếu các thông tin thời sự về kinh tế, vănhóa, xã hội của đất nước và địa phương.

Hiện nay, tổng số thanh niên côngnhân trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh là 11.239 lao động trong độ tuổithanh niên nhưng gần như các tổ chức chưa thể tiếp cận và tập hợp các đối tượngthanh niên vào tổ chức đoàn, hội để chăm lo, rèn luyện giáo dục chính trị, tưtưởng cho lực lượng hùng hậu này. Với sự nỗ lực của Đoàn Thanh niên tỉnh đãtiếp cận các doanh nghiệp và thanh niên công nhân thành lập được 18 Chi đoàn (baogồm cả trong và ngoài khu công nghiệp) và các câu lạc bộ, đội nhóm nhưng khákhiêm tốn, chưa đầy 1.000 đoàn viên, hội viên so với tổng số thanh niên côngnhân đang làm việc trong các khu, cụm công nghiệp là 11.239 (chiếm khoảng 10%là quá thấp).

Vì vậy, việc xây dựng và tổ chứcthực hiện Đề án tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân trongcác doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giaiđoạn 2013 - 2017 có ý nghĩa quan trọng và cấp bách. Hiện nay, nếu không tập hợpthanh niên công nhân vào tổ chức để tuyên truyền giáo dục, rèn luyện sẽ kéotheo nhiều hệ lụy và gánh nặng xã hội phải giải quyết về vấn đề chính trị, tưtưởng, tệ nạn xã hội trong thanh niên công nhân và các khu nhà trọ thanh niêncông nhân đang sinh sống; việc nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng củathanh niên công nhân cũng rất khó khăn và rất nhiều vấn đề khác tác động đếnthanh niên công nhân.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

1. Căn cứ chính trị, pháp lý:

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày23/11/1996 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và cácđoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài”;

Nghị quyết số 02/NQ-TWĐTN ngày14/1/1998 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Công tácđoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn hội trong các doanhnghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”;

Hướng dẫn số 03-HD/TWĐ ngày25/5/1998 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Thành lập tổ chức đoàn hộitrong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” và Kếtluận ngày 16/10/2001 của BCH Trung ương Đoàn về “Tăng cường công tác đoàn kết,tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn hội trong các doanh nghiệp tư nhânvà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”;

Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày25/7/2008 tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa”;

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiệnNghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa”;

Kết luận số 80-KL/TW ngày29/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉthị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới;

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Kế hoạch số 41-KH/TU ngày29/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về tiếp tục đẩy mạnh thực hiệnChỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng, cácđoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài;

Thông báo số 1444-TB/TU ngày14/01/2013 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giaoban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2012;

Chiến lược phát triển thanh niêntỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh);

Thông báo kết luận số 1861-TB/TU ngày20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp lần thứ 13/2013 - khóa IXngày 12/6/2013 đối với Đề án tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niêncông nhân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2017.

2. Cơ sở thực tiễn:

2.1. Tình hình thanh niên côngnhân:

Thanh niên Bình Phước trong độtuổi từ 16 - 30, có 270.124/922.889.000 dân số của tỉnh, lực lượng thanh niênchiếm 29,52% tổng dân số và 51,07% lực lượng lao động trong toàn tỉnh). Trongnhững năm qua, trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh của các khu, cụm côngnghiệp tập trung và tốc độ đô thị hóa nhanh nên tỷ lệ thanh niên có sự thay đổitheo hướng tăng nhiều ở khu vực đô thị và giảm ở khu vực nông thôn. Riêng trênlĩnh vực công nghiệp, thời gian gần đây thu hút nhiều doanh nghiệp trong vàngoài nước đến đầu tư, sản xuất tại tỉnh góp phần tạo việc làm, tăng thu nhậpcho nhân dân lao động, trong đó có thanh niên.

Thanh niên tại các doanh nghiệpngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phần đông là nhữngthanh niên có độ tuổi từ 18 đến 30; đa số thanh niên là những người từ các tỉnhkhác đến Bình Phước làm việc, sinh sống.

Tính đến 31/12/2013, toàn tỉnh đãcó 7/14 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động, thu hút 117 dự án đăng kýđầu tư và đã có 64 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh có3.809 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn 27.847 tỷ đồng. Các doanhnghiệp bước đầu đóng góp một phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế -xã hội chung của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kích thích cácngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ phát triển. Số lao động thanh niên thamgia lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 37.724 lao động.Trong đó, có khoảng 11.239 lao động thanh niên đang làm việc trong các doanhnghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc quy hoạch 14 KCN và01 Khu Kinh tế cửa khẩu, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thôngthoáng, cùng với các nhà đầu tư hạ tầng kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp trongvà ngoài nước đến đầu tư tại các KCN, Khu kinh tế (KKT) trong tỉnh. Tuy nhiên,tỷ lệ lấp đầy trung bình 7 KCN đã đi vào hoạt động hiện nay chỉ đạt gần 35%,thu hút trên 13.000 lao động. Như vậy, nếu tỷ lệ doanh nghiệp đi vào hoạt độngđể lấp đầy diện tích tại 7 KCN nói trên, phải cần khoảng 40.000 lao động. Vớicác KCN, KKT còn lại, tỉnh cũng có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi để thuhút đầu tư, dự báo trong thời gian tới các KCN, KKT tiếp tục phát triển, đi vàohoạt động, hằng năm thu hút từ 1.000 đến 3.000 lao động. Như vậy đến năm 2020,khi tất cả 14 KCN đi vào hoạt động, được lấp đầy và số KCN, KKT khác đi vàohoạt động, dự báo cần khoảng 60.000 lao động.

Từ những số liệu trên cho thấy sốlao động đến Bình Phước, trong đó có thanh niên sẽ là rất lớn. Thực trạng nàyđòi hỏi có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành,đoàn thể đối với công tác chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân.

Tuy nhiên, hiện nay thanh niêncông nhân phần lớn là lao động phổ thông, (một số ít làm trong các khâu kỹthuật, hành chính văn phòng) có nhận thức pháp luật và tác phong công nghiệpchưa cao. Nhìn chung, thời gian lao động hiện nay trong thanh niên công nhân từ8 giờ - 12 giờ/ngày, việc làm thiếu ổn định, điều kiện sống còn gặp khó khăn.Họ mong muốn có việc làm, thu nhập, chỗ ở ổn định, được học tập nâng cao trìnhđộ văn hóa, tay nghề và phát triển cá nhân; được tham gia tổ chức đoàn, hội;được hỗ trợ, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và chính đáng; được vui chơi giảitrí lành mạnh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vàgiao lưu, kết bạn.

2.2. Kết quả công tác tập hợp, đoànkết thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài trong thời gian qua:

a) Công tác xây dựng tổ chức:

Tính đến tháng 4/2013, đoàn thanhniên, Hội Liên hiệp thanh niên đã xây dựng được 18 Chi đoàn, Chi hội với tổngsố 741 đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thành lập 6 câu lạc bộ thu hút sự tham gia của112 thanh niên. Các hoạt động này đã tạo động lực cho các Chi đoàn, Chi hộihoạt động, thu hút được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương.Ngoài ra, còn có trên 10.000 thanh niên công nhân tham gia vào các Câu lạc bộ,đội, nhóm sở thích ở địa phương và tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng dođoàn, hội các cấp, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tổ chức.

b) Hoạt động tuyên truyền giáo dụcvà nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các doanhnghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnhủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh,Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân, các Huyện, Thịđoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất,tinh thần cho thanh niên công nhân.

Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ,nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợppháp, chính đáng cho thanh niên công nhân được tổ chức thường xuyên và định kỳ,mang lại hiệu quả thiết thực như: Các hoạt động tuyên truyền giáo dục chínhtrị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong lao động công nghiệp; tuyên truyềnchủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát động phong tràothi đua lao động giỏi, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thểthao, chiếu phim, vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội trong thanh niên côngnhân. Đồng thời, các cấp bộ đoàn tổ chức các đợt tuyên truyền vận động các chủnhà trọ công nhân không tăng giá phòng trọ, thực hiện giá điện, nước đúng quyđịnh. Đặc biệt, tổ chức đoàn, hội các cấp tập hợp, đoàn kết thanh niên côngnhân tham gia các Câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích và các hoạt động hỗ trợđào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân; thành lập và duy trì hoạt độngcủa 03 Văn phòng Hỗ trợ thanh niên công nhân tại 3 KCN (Đồng Xoài, Chơn Thànhvà Minh Hưng) với các hoạt động phục vụ miễn phí cho công nhân (tư vấn phápluật, sức khỏe, tư vấn việc làm, nhà trọ, đọc sách, báo, truy cập Internet miễnphí và tủ sách lưu động tại các khu nhà trọ). Trung tâm Hỗ trợ thanh niên côngnhân tiếp tục xin chủ trương thành lập thêm Văn phòng Hỗ trợ thanh niên côngnhân tại KCN Bắc Đồng Phú.

Hằng năm, có trên 1.000 thanh niêncông nhân được đào tạo Tin học căn bản miễn phí, trên 7.000 lượt công nhân đượctư vấn pháp luật, sức khỏe, việc làm, đọc sách báo, truy cập Internet, xem tivi, hát karaoke miễn phí.

Tại các KCN, cụm nhà trọ côngnhân, Ngày hội văn hóa, Ngày hội thanh niên khỏe, các hội thi, hội diễn về vănnghệ, thể dục thể thao; chương trình biểu diễn nghệ thuật, chương trình sânchơi cuối tháng; lễ cưới tập thể; thi tay nghề giỏi; tuyên dương công nhân laođộng giỏi; các hoạt động tuyên truyền Năm An toàn giao thông, phòng, chống matúy, HIV/AIDS; phòng, chống dịch bệnh; thi giấy phép lái xe hạng A1; bán hàngvới giá ưu đãi; gọi điện thoại miễn phí; khám bệnh phát thuốc miễn phí; gặp mặtcông nhân xa quê; thăm và tặng quà cho công nhân, con em công nhân... thườngxuyên diễn ra, thu hút trên 20.000 lượt thanh niên công nhân tham gia và phầnnào đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của công nhân. Qua đó, góp phần nâng caođời sống vật chất, tinh thần, mang lại niềm vui đối với công nhân, kích thíchtăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ phía các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toànxã hội đối với công nhân lao động.

c) Đánh giá chung

* Ưu điểm:

Công tác tập hợp, đoàn kết thanhniên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài đạt được những kết quả như trên là nhờ vào sự chủ động, sáng tạo trongviệc tham mưu, đề xuất các giải pháp, các mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niênhiệu quả của các cấp bộ đoàn, của cán bộ đoàn, hội đối với các cấp ủy Đảng,chính quyền các cấp, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ việc tổ chức các hoạt động chămlo đến đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, chủ các doanhnghiệp cũng như thanh niên công nhân đã hiểu hơn về tổ chức đoàn, sự cần thiếtcủa tổ chức đoàn trong doanh nghiệp. Do vậy, đã có nhiều doanh nghiệp ủng hộviệc xây dựng tổ chức đoàn, hội tại doanh nghiệp; đã có nhiều thanh niên côngnhân nộp đơn đăng ký tham gia tổ chức đoàn, hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phướcđã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 29/11/2011 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiệnChỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) đã tạo điều kiện thuận lợi chotổ chức đoàn, hội các cấp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội trongcác doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

* Hạn chế và khó khăn:

Tổ chức đoàn, hội rất khó khăntrong việc tiếp xúc, vận động chủ doanh nghiệp để thành lập Chi đoàn, Chi hộitrong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài vì doanh nghiệp lo ngại ảnh hưởng đến thời gian làm việc của công nhân vàhiệu quả sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp vốn 100% nướcngoài. Các Chi đoàn, Chi hội trong các doanh nghiệp đã thành lập thì chưa đượcquan tâm đúng mức của các chủ doanh nghiệp; thanh niên công nhân cũng thườngthay đổi chỗ ở, nơi làm việc, tăng ca; đây là một trong những nguyên nhân ảnhhưởng đến số lượng cũng như chất lượng hoạt động của các Chi đoàn, Chi hộithanh niên.

Chưa phát huy được sức mạnh tổnghợp của hệ thống chính trị ở cơ sở và thu hút nguồn lực xã hội chăm lo chothanh niên công nhân khu vực ngoài quốc doanh; một số đơn vị còn lúng túngtrong việc chỉ đạo việc xây dựng tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp tưnhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn xem nhẹ việc chăm lo quyền lợi,nhu cầu của thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài và khoán trắng cho tổ chức đoàn, hội.

Lực lượng cán bộ chuyên trách thựchiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân nhìn chung là chưa có kinhnghiệm. Đặc biệt, đội ngũ này rất mỏng tại các địa bàn huyện, xã có doanhnghiệp đóng trên địa bàn, có đông thanh niên công nhân ở trọ. Bên cạnh đó, độingũ BCH Chi đoàn, Ban điều hành Chi đội, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, đội nhómtrong các doanh nghiệp, khu công nghiệp số đông chưa qua các lớp tập huấn vềchuyên môn, nghiệp vụ mà chỉ có sự nhiệt tình năng nổ của bản thân; chưa có sựquan tâm đào tạo và đảm bảo quyền lợi cho lực lượng nòng cốt này.

Ngân sách đầu tư cho các chươngtrình, công trình phúc lợi xã hội phục vụ cho thanh niên công nhân, trong đó cóthanh niên ngoài tỉnh đến Bình Phước làm việc còn nhiều bất cập, chưa đáp ứngtốt những nhu cầu cơ bản của thanh niên, đặc biệt là nhu cầu về chỗ ở, học tập,chuyên môn, nghiệp vụ, nhu cầu về trường học cho thanh niên công nhân và vuichơi giải trí.

Kinh phí hoạt động các chi hội,Câu lạc bộ bộ hiện nay là tự túc, tự đóng góp là chính và thiếu các địa điểm đểtổ chức sinh hoạt, các phong trào cách mạng của đoàn.

Phần II:

NHỮNG NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VICỦA ĐỀ ÁN:

1. Mục tiêu:

Thông qua công tác xây dựng tổchức và các hoạt động của thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoàiquốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao ý thức phápluật, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh và học tập cho thanh niêncông nhân.

Tăng cường công tác đoàn kết tập hợpthanh niên (ĐKTHTN) khu vực ngoài quốc doanh nhằm giáo dục, bồi dưỡng và pháthuy sức mạnh của thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên lao động, rèn luyện,đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và quê hương Bình Phước, góp phầntạo môi trường tốt thu hút đầu tư và lao động đến với Bình Phước.

Mở rộng các hoạt động và pháttriển tổ chức đoàn, hội (gồm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam) trongthanh niên công nhân thông qua các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài, địa bàn khu nhà trọ, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra của Kếhoạch số 41-KH/TU ngày 29/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về côngtác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Qua việc xây dựng tổ chức đoàn,hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài giúp phát triển đoàn viên, hội viên để tạo nguồn thanh niên ưu tú giớithiệu cho tổ chức Đảng, giúp cấp ủy Đảng các cấp tiến hành xây dựng tổ chứcĐảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quảcủa Đề án nhằm chăm lo lợi ích và nhu cầu chính đáng, gắn liền với trách nhiệmcủa thanh niên công nhân.

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cácđịa phương, doanh nghiệp và phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, của tổchức đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam và của các chủ doanh nghiệp.

Việc xây dựng tổ chức đoàn, hộitrong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài được tiến hành từng bước trên cơ sở khảo sát, chỉ đạo điểm và rút kinhnghiệm; nơi có điều kiện thì tiến tới thành lập tổ chức đoàn. Trước mắt, tập trungcho công tác xây dựng đoàn, hội ở các nhà trọ mà chủ nhân là cán bộ đoàn, hội,là đảng viên, hội viên Hội cựu chiến binh; doanh nghiệp trong nước; sau đó đếncác doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Phạm vi của đề án:

Thời gian triển khai: Từ năm 2013-2017. Hình thức:

- Cấp tỉnh: Thành lập các Chiđoàn, Chi hội, Câu lạc bộ trong các khu công nghiệp của tỉnh trực thuộc Đoànkhối Doanh nghiệp, Hội LHTN khối Doanh nghiệp tỉnh quản lý. Tổ chức và duy trìcác hoạt động tại các tổ chức đoàn, hội, câu lạc bộ được thành lập trong cácdoanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khucông nghiệp.

- Cấp huyện: Các doanh nghiệp đóngtrên địa bàn hành chính của huyện, thị nào thì do huyện, thị đó tập hợp, xây dựngtổ chức đoàn, hội và tổ chức hoạt động; song, tùy theo số lượng thanh niên ởmỗi doanh nghiệp mà Huyện đoàn, Thị đoàn hoặc đoàn xã, phường, thị trấn tiếnhành công tác xây dựng tổ chức (được cụ thể tại Mục II. 2.2.Giải pháp thựchiện).

- Đối tượng: Nam, nữ thanh niêncông nhân đang sinh sống và làm việc trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vàdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước có độ tuổi từ 16-30.

- Phạm vi thực hiện: Thành lập cácChi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ thanh niên trong các KCN trực thuộc tỉnh quản lý;ngoài KCN đóng chân trên địa phương nào thì do địa phương đó tập hợp, xây dựngtổ chức và quản lý, tổ chức hoạt động.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP:

1. Chỉ tiêu cơ bản:

1.1. Phấn đấu duy trì và xây dựngmới ít nhất 30 tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, phấn đấu mỗi năm thành lập từ 5 đến 6 Chiđoàn, Chi hội trong khu công nghiệp; ngoài khu công nghiệp phấn đấu mỗi huyện, thịphát triển ít nhất 01 tổ chức đoàn, hội/1 năm.

1.2. Xây dựng ít nhất 20 đội nhómhoặc câu lạc bộ theo sở thích.

1.3. Tập hợp ít nhất từ 30% - 40%số đoàn viên thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp hoạt động ổn định vàotổ chức đoàn, hội.

1.4. Xây dựng ít nhất 30% thanhniên là lực lượng nòng cốt tại các Chi đoàn đã được thành lập trong các doanhnghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.5. Thu hút 50% đoàn viên thanhniên tham gia các hoạt động do đoàn, hội tổ chức.

1.6. Tư vấn pháp luật cho trên15.000 lượt thanh niên công nhân.

1.7. Khám và cấp thuốc miễn phí cho15.000 lượt thanh niên công nhân.

1.8. Phối hợp đào tạo nghề chotrên 5.000 lao động.

1.9. Phối hợp giới thiệu việc làmcho trên 5.000 lao động.

1.10. Tổ chức ít nhất 30 chươngtrình văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao phục vụ cho thanh niên công nhântại các doanh nghiệp.

2. Nội dung, giải pháp:

2.1 Nội dung:

a) Củng cố tổ chức bộ máy và đadạng hóa các phương thức nhằm tập hợp, phát triển tổ chức trong thanh niên khuvực ngoài quốc doanh, khu nhà trọ:

Củng cố tổ chức bộ máy làm côngtác tập hợp thanh niên từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn và khu, ấp...nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu tập hợp, phát triển tổ chức của Đề án.

Việc tập hợp đoàn kết thanh niênnói chung và thanh niên công nhân phải được đưa thành chỉ tiêu cụ thể trongchương trình công tác định kỳ hằng năm của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triểnthanh niên các cấp.

Đa dạng hóa các phương thức tập hợpthanh niên; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh niên tham gia sinhhoạt; qua đó, thu hút thanh niên tham gia hoạt động và phát triển tổ chức trongkhu nhà trọ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồidưỡng cán bộ, cộng tác viên, xây dựng lực lượng nòng cốt nhằm đáp ứng yêu cầuxây dựng tổ chức.

b) Chăm lo lợi ích và nhu cầuchính đáng của thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệthống chính trị ở cơ sở, thu hút nguồn lực xã hội chăm lo đời sống thanh niênvà phát triển tổ chức. Vận động các chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ có công nhânở trọ; huy động thanh niên tình nguyện; tài trợ của các mạnh thường quân... tổchức các hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niêncông nhân. Hằng năm, tổ chức tuần lễ Thanh niên công nhân Bình Phước vào tháng5.

Chính quyền các cấp đầu tư ngânsách thực hiện các chương trình, đề án, công trình phúc lợi xã hội chăm lothanh niên công nhân; xây dựng các chương trình, đề án và phối hợp triển khaithực hiện trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài, trong đó, tập trung đáp ứng nhu cầu học nghề, học tập, chăm sóc sức khỏecủa thanh niên công nhân; tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản; nâng cao khảnăng tiếp cận cộng đồng của thanh niên khu vực ngoài quốc doanh.

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật: Nâng cao nhận thức pháp luật trong đối tượng thanh niên khu vựcngoài quốc doanh. Xây dựng chương trình thực hiện cụ thể, trong đó tập trungmột số nội dung có liên quan, thiết thực đối với thanh niên công nhân như: LuậtLao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, pháp luật vềphòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, quản lý hành chính và trật tự an toàn xãhội.

2.2 Giải pháp thực hiện:

a) Xây dựng tổ chức, bộ máy thựchiện công tác tập hợp, phát triển tổ chức:

* Xây dựng bộ máy chuyên trách cáccấp

- Đối với cấp tỉnh: Thành lập Tổcông tác chuyên đề cấp tỉnh về thực hiện Đề án (tháng 9/2013)

Ban chỉ đạo thực hiện đề án gồm:Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Phó Trưởng banchỉ đạo và các thành viên: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh đoàn, lãnh đạo Ban Đoànkết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn; mời đại diện Ban Thường vụ Đoàn khối Doanhnghiệp tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân - Thành viên. Thànhlập Tổ giúp việc gồm đại diện: Ban Tổ chức Tỉnh đoàn, Ban Đoàn kết tập hợp thanhniên Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh, Đoàn khối Doanhnghiệp tỉnh. Ban chỉ đạo, tổ công tác làm việc theo hình thức kiêm nhiệm.

Sau khi Đề án được phê duyệt, BanThường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụTỉnh ủy:

+ Thuận chủ trương cho Tỉnh đoànhợp đồng 3 cán bộ đoàn tham gia thực hiện Đề án theo định mức khoán kinh phíhoạt động.

+ Bổ sung biên chế cho Đoàn KhốiDoanh nghiệp tỉnh khi có biên chế do Ban Tổ chức Trung ương giao cho Tỉnh ủy, đểđoàn khối tổ chức hoạt động cho thanh niên công nhân tại các khu, cụm côngnghiệp và xây dựng, thành lập tổ chức đoàn, hội ở các doanh nghiệp trong cáckhu, cụm công nghiệp trực thuộc tỉnh quản lý.

- Đối với đoàn cấp huyện, thị vàcấp xã, phường, thị trấn:

+ Đối với các Huyện, Thị đoàn: Cácđơn vị chủ động và căn cứ Đề án tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăngkinh phí hoạt động cho các Huyện, Thị đoàn trong công tác đoàn kết tập hợp thanhniên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài (cấp kinh phí thêm phục vụ cho hoạt động tập hợp thanh niên trong cácdoanh nghiệp, ngoài kinh phí được khoán theo định mức hằng năm).

+ Đối với cấp xã, phường, thịtrấn: Phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ phụ trách; đồng thời, đưa nộidung tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên trong các doanh nghiệp vàochương trình công tác hằng năm của Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niênvà được bổ sung thêm kinh phí phục vụ hoạt động đặc thù theo nội dung, chươngtrình đề án; đối với các xã có các khu công nghiệp đang hoạt động mà có nhiềuthanh niên công nhân hơn so với thanh niên địa phương thì các đơn vị tham mưucấp ủy, chính quyền địa phương tăng kinh phí cho công tác đoàn kết, tập hợpthanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài cùng phối hợp với huyện, thị xã, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên côngnhân, Đoàn khối Doanh nghiệp để triển khai công tác tập hợp, đoàn kết thanhniên thật sự hiệu quả.

* Xây dựng lực lượng nòng cốt

Phát triển lực lượng nòng cốt củacác tổ chức, tập trung vào số thanh niên đã là đoàn viên, hội viên, thanh niêntiên tiến, tích cực để tổ chức hoạt động và xây dựng tổ chức.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lýlực lượng nòng cốt là Bí thư các đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở. Đoàn cấp huyệnquản lý lực lượng nòng cốt là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban chấp hành cácđoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ do đơn vịthành lập. Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân quản lý Ban Chủ nhiệm các Câulạc bộ do đơn vị thành lập tại các Văn phòng Hỗ trợ thanh niên công nhân tạicác khu công nghiệp. Đoàn các cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động cho lực lượng nòngcốt này.

Hỗ trợ thành lập và duy trì hoạtđộng các câu lạc bộ theo sở thích do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân quảnlý, câu lạc bộ kỹ năng cấp huyện quản lý; đồng thời, có kế hoạch để các câu lạcbộ tham gia cùng tổ chức đoàn, hội cấp xã tổ chức các hoạt động, thành lập tổchức và giúp đỡ lực lượng nòng cốt.

* Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồidưỡng cán bộ đoàn, hội trực tiếp làm công tác vận động tập hợp thanh niên trongcác doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Định kỳ hàng năm tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phongtrào thanh niên cho đội ngũ BCH các cơ sở đoàn đã được thành lập theo phân cấpđào tạo, bồi dưỡng của tỉnh quy định.

Đầu tư đào tạo, bồi dưỡng đội ngũhuấn luyện cấp I Trung ương Hội LHTN và thông qua Hội đồng huấn luyện cấp tỉnhhuấn luyện viên sử dụng lực lượng này tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ cơsở.

Định kỳ tổ chức liên hoan gặp gỡvà tuyên dương các mô hình, nêu gương cán bộ điển hình trong công tác ĐKTHTNtrong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

* Hình thức tập hợp và tổ chức,quản lý các Chi đoàn, Chi hội.

- Thành lập các Chi hội, Câu lạcbộ (sở thích, nghề nghiệp, tiết kiệm vay vốn...) trực thuộc Hội LHTN Việt Namhuyện, thị, khối Doanh nghiệp và nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi chothanh niên tham gia sinh hoạt; nơi có điều kiện thành lập các Chi đoàn trongcác doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu nhà trọtrực thuộc đoàn xã, phường, thị trấn; đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp, Vănphòng Hỗ trợ thanh niên công nhân, khu nhà trọ trực thuộc Huyện đoàn, Thị đoàn.

- Xác định rõ trách nhiệm của cáccấp bộ đoàn, hội trong công tác vận động thanh niên các doanh nghiệp tư nhân vàdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng “Doanh nghiệp tư nhânđóng trên huyện, thị nào thì do huyện, thị đó tiến hành công tác đoàn kết, tậphợp thanh niên công nhân”, cụ thể:

+ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh:Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các KCN, KKT hiện nay do Ban Quảnlý KKT tỉnh quản lý.

+ Các Huyện, Thị đoàn thực hiệncông tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài khu công nghiệp, do vậy, doanh nghiệpđóng trên huyện, thị nào do Huyện, Thị đoàn đó tiến hành công tác đoàn, kết tậphợp thanh niên công nhân.

+ Đoàn, hội cấp xã: Đoàn kết, tậphợp thanh niên ở các khu nhà trọ, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn dân cư(có số lượng đoàn viên ít dưới 20 đoàn viên thanh niên).

b. Đẩy mạnh công tác tham mưu chocấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở,thu hút nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niêncông nhân

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ độngphối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng kinh phícho tổ chức đoàn các cấp trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong cácdoanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh phốihợp với các ngành, xã hội quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần vàtăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên công nhântrong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài.

UBND các cấp có kế hoạch sử dụnghiệu quả các thiết chế văn hóa có sẵn tại địa bàn, văn phòng khu, ấp, sântrường... hỗ trợ cho các hoạt động của thanh niên công nhân trong khu, cụm côngnghiệp và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Trungtâm Hỗ trợ thanh niên công nhân, các Huyện, Thị đoàn cần có sự phối hợp chặtchẽ trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợpcủa hệ thống chính trị ở cơ sở, thu hút nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vậtchất, tinh thần cho thanh niên công nhân trong và ngoài khu công nghiệp.

Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Namcó kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội của tỉnh chỉđạo theo hệ thống nhằm vận động các đảng viên, cựu chiến binh, hội viên và nhândân là chủ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài để thành lập, tạo điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức có hiệu quả cáchoạt động đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài quốcdoanh.

Mở rộng, nâng cao chất lượng môhình Câu lạc bộ theo sở thích, Câu lạc bộ văn nghệ, Câu lạc bộ thể thao, Câulạc bộ hát với nhau... Định kỳ tổ chức gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp,các chủ nhà trọ có nhiều đóng góp cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên vàchăm lo cho thanh niên công nhân, Tăng cường tổ chức giao lưu, kết nghĩa, hoạtđộng tình nguyện tại chỗ giữa thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoàiquốc doanh; giao lưu giữa thanh niên các nhà trọ với thanh niên địa phương...

Vận động các chủ doanh nghiệp cónhà trọ, chủ nhà trọ; huy động các nguồn lực như: Hoạt động tình nguyện của sinhviên, tài trợ của các mạnh thường quân... tổ chức các hoạt động nhằm chăm lođời sống thanh niên nhà trọ... Xây dựng các điểm sinh hoạt thanh niên với quymô, hình thức phù hợp tại các khu đông thanh niên tạm trú như: Khu lưu trú thanhniên công nhân, Hội quán Thanh niên, Câu lạc bộ hát với nhau...

Phát triển các nguồn quỹ xã hộichăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: “Quỹ hỗtrợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, các nguồn quỹ hỗ trợ củaCông đoàn dành cho công đoàn viên...

3. Tiến độ thực hiện: Chia làm 2 giai đoạn:

* Giai đoạn 1: Từ 2013 - 2015

- Tháng 3/2013: Khảo sát, xây dựngĐề án.

- Tháng 4/2013 - 6/2013: BanThường vụ Tỉnh đoàn trình Tỉnh ủy cho ý kiến về việc thực hiện Đề án.

“Tháng 4/2014: Trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt Đề án.

- Tháng 4/2014: Triển khai thực hiệnĐề án. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cho việc triển khai đề án, khảo sátvà tiến hành xây dựng tổ chức ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo cácchỉ tiêu cơ bản đã đề ra.

- Năm 2014, tập trung triển khaithực hiện Đề án theo các lộ trình, chỉ tiêu đề ra của Đề án.

- Tháng 12/2015: Sơ kết đánh giárút kinh nghiệm giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

* Giai đoạn 2: Từ 2016 - 2017

- Tháng 01/2016 - 12/2017: Tiếptục nắm bắt, tiếp cận các đơn vị để xây dựng và thành lập tổ chức đoàn, hộitrong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài giai đoạn 2016-2017. Thành lập các Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ. Duy trìviệc xây dựng lực lượng nòng cốt và tập huấn thường xuyên cho cán bộ đoàn, hộitrong các doanh nghiệp và tại các khu công nghiệp.

- Tháng 12/2017: Tổng kết đánh giákết quả thực hiện Đề án.

4. Kinh phí thực hiện Đề án:

a) Sử dụng kinh phí từ ngân sáchNhà nước các cấp để thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnhđoàn lập dự trù kinh phí chi tiết thực hiện đề án theo từng nội dung, giaiđoạn, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Trong đó, có sự phân cấpvề kinh phí thực hiện đề án.

b) Ngoài kinh phí được cấp, cơquan, đơn vị có thể vận động thêm tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí cho việc tổchức các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân.

c) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợpvới các ngành liên quan tham mưu, đề xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhândân tỉnh và các ngành có liên quan hỗ trợ kinh phí định mức cho một số nội dungchính trong công tác xây dựng tổ chức và cán bộ tham gia thực hiện Đề án, cụthể:

- Đối với cấp tỉnh: Sau khi Đề án được phê duyệt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu BanThường vụ Tỉnh ủy thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hợpđồng 3 cán bộ đoàn tham gia thực hiện Đề án (Kinh phí trả cho cán bộ tham giathực hiện Đề án được trả bằng định mức kinh phí khoán cho công chức hàng nămcủa Đảng và Nhà nước). Để các Chi đoàn, Chi hội, CLB, đội nhóm sở thích thanhniên có thể duy trì được hoạt động, được hỗ trợ 1 phần kinh phí phù hợp để ramắt và duy trì hoạt động. Đồng thời, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợcho việc thành lập mỗi Chi đoàn, Chi hội, câu lạc bộ trong các khu công nghiệplà 2.000.000 đồng/1 đơn vị được thành lập; mỗi tháng hỗ trợ 300.000 đồng/1 đơnvị/ trong năm đầu mới thành lập để chi đoàn, Chi hội duy trì hoạt động.

- Đối với cấp huyện: Các Chi đoàn, Chi hội, câu lạc bộ trong các doanh nghiệp ngoài quốcdoanh được thành lập ngoài khu công nghiệp thì do ngân sách huyện, thị ở địaphương hỗ trợ. Mức hỗ trợ áp dụng việc thành lập mới các Chi đoàn, Chi hội, câulạc bộ trong các khu, cụm công nghiệp (Hỗ trợ cho việc ra mắt là 2.000.000đồng/01 đơn vị được thành lập và duy trì hoạt động 300.000 đồng/01 đơn vị/1tháng trong 1 năm; thời gian hỗ trợ đề xuất 01 năm).

- Đối với cấp xã: phân cấp thực hiện theo quy định nội dung nêu trên và kinh phí hỗtrợ như cấp huyện, nếu xây dựng và phát triển được tổ chức đoàn, hội (Đề nghịsử dụng nguồn kinh phí thực hiện chiến lược phát triển thanh niên).

Phần thứ III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căncứ nội dung được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh đoànchủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Hằng năm, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và tổng kết khi kết thúc Đề án.

2. SởTài chính chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các ban, ngành cóliên quan bố trí kinh phí để đảm bảo các mục tiêu, tiến độ thực hiện Đề án.

3. Ủyban nhân dân các huyện, thị xã nơi triển khai Đề án, có trách nhiệm phối hợpvới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (cơ quan Thường trực Đề án) hướng dẫn, hỗ trợ bốtrí kinh phí để tổ chức đoàn cấp huyện triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả;chỉ đạo Ban Thường vụ đoàn cung cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án.

4. Cácsở, ban, ngành tỉnh: Ban Quản lý Khu kinh tế, Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Báo Bình Phước và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng củangành cùng phối hợp, hỗ trợ Tỉnh đoàn trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Đềán.

5. BanThường vụ các Huyện, Thị đoàn và Đoàn khối Doanh nghiệp có trách nhiệm tham mưulãnh đạo UBND huyện, thị xã, Đảng ủy khối Doanh nghiệp chỉ đạo, giám sát quátrình thực hiện Đề án./.