ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 12/2009/QĐ-UBND-HC NGÀY 20/7/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬATHUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng06 năm 2010 quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giáthủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại vănbản số 752/SCT-VP ngày 25 tháng 7 năm 2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháptại văn bản số 603/STP-KSTTHC ngày 15 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi b Quyết đnh s 12/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm2009 ca Ủy bannhân dân Tỉnh v việc ban hành Quy định v th tc và trình t giải quyết công việc theo chế mt ca thuộclĩnh vc công nghip, thương mại dch v ti Sở Công Thương Đng Tháp.

Lý do: Vic công b th tục hành cnh thuộc thm quyn của Ch tịch Ủyban nhân dân Tỉnh.

Điều 2.Quyết đnh này hiu lựckể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tnh, Th tng các sở, banngành tnh, Chủ tch Ủy bannhân dân cấp huyện chu tch nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương