ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu xử lý rác thảỉ sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

____________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ qu^ định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét để nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Vãn bản scr 310/STNMT-CCBVMT ngày 10/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt báọ cáo đánh giá tác động môi trường của khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện, cụ thể như sau :

1. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã, thị ừấn thuộc địa bàn huyện;

2. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện;

3. Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và các yêu càu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nội dung được ủy quyên.

Điều 2. - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện việc thẩm định, phê duyệt, kiêm tra xác nhận theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Các báo cáo đánh giá tác động môi trường của khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã, thị trấn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện căn cứ kết quả thẩm định để phê duyệt và kiểm tra, xác nhận theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Ca