THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 751/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm thực hiện thí điểm mô hình tổ chức và quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban quản lý khu Nam) nhằm thực hiện việc quản lý đầu tư và xây dựng trong khu đô thị này theo đúng quy hoạch, kế hoạch và pháp luật.

Điều 2. Ban quản lý khu Nam là cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng; được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Ban quản lý khu Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau.

1. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết trong phạm vi khu đô thị mới trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hoặc để Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2.- Thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng theo quy hoạch trong khu đô thị mới theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo hiệu quả kinh tế và xã hội.

Được Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh uỷ quyền quản lý Nhà nước một số mặt về đầu tư và xây dựng trên địa bàn khu đô thị mới.

3.- Vận động thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phù hợp với quy định của pháp luật;

4.- Hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định và trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư các dự án đầu tư theo quy định hiện hành. Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã được phê duyệt hoặc cấp giấy phép đầu tư;

5.- Chủ trì phối hợp các cơ quan Nhà nước trong việc quản lý sử dụng đất đai, tổ chức giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách đền bù giải toả, di dời và tái định cư theo quy định của Pháp luật;

6.- Xây dựng các quy định, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của khu đô thị mới trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt; phổ biến, hướng dẫn, và kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

Điều 4. Ban quản lý khu Nam hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của ban quản lý khu Nam theo quy chế đã được ban hành và điều phối hoạt động giữa Ban quản lý khu Nam với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các sở, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Ban quản lý khu Nam gồm có trưởng ban, các Phó trưởng ban và các uỷ viên chuyên trách.

Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các uỷ viên chuyên trách của Ban quản lý khu Nam do Chủ tịch Uỷ ban nhân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm và bãi nhiệm.

Bộ máy giúp việc của Ban quản lý khu Nam do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý khu Nam thuộc ngân sách Nhà nước của thành phố theo quy định hiện hành. Ban quản lý khu Nam được phép thu và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng các bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt