BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU24 CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘCBẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 345/QĐ-BHXH NGÀY 10/4/2013 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆTNAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 1360/BNV-TL ngày 24/4/2014của Bộ Nội vụ về việc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian được lùithời điểm nghỉ hưu và các trường hợp được kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với côngchức, viên chức;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lývà phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

“Điều 24. Lùi thời điểm nghỉ hưu đối với côngchức, viên chức

1. Việc lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chứclãnh đạo thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 46 của Chínhphủ; đối với viên chức thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 40 Nghị định số29 của Chính phủ.

2. Thẩm quyền:

a) Đối với công chức lãnh đạo do Tổng Giám đốc xem xét,quyết định.

b) Đối với viên chức do Giám đốc Bảo hiểm xã hộitỉnh xem xét, quyết định.

3. Trình tự, thủ tục thựchiện

a) Đối với công chức lãnh đạo:

Trường hợp công chức lãnh đạo được lùi thời điểmnghỉ hưu (không quá 1 tháng) do trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì Ban Tổchức cán bộ chủ động trình Tổng Giám đốc ra quyết định. Các trường hợp được lùithời điểm nghỉ hưu còn lại thực hiện theoquy trình sau:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh lập tờ trình kèm theo cácgiấy tờ, tài liệu liên quan đến điều kiện lùi thời điểm nghỉ hưu gửi Tổng Giámđốc (qua Ban Tổ chức cán bộ);

- Ban Tổ chức cán bộ thẩm định trình Tổng Giám đốcxem xét, ra quyết định lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo.

Trong thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu, công chứclãnh đạo được giữ nguyên chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện đang đảm nhiệm.

b) Đối với viên chức:

Trường hợp viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu(không quá 1 tháng) do trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì Phòng Tổ chức cánbộ chủ động trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định. Các trường hợp được lùi thời điểm nghỉ hưu còn lại thựchiện theo quy trình sau:

- Phòng nghiệp vụ hoặc Bảo hiểm xã hội huyện lập tờtrình kèm các giấy tờ, tài liệu liên quan đến điều kiện lùi thời điểm nghỉ hưu gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hộitỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ);

- Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định trình Giám đốc Bảohiểm xã hội tỉnh xem xét, ra quyết định lùi thời điểm nghỉ hưu đối với viênchức.

Trường hợp là viên chức quản lý thì trong thời gianlùi thời điểm nghỉ hưu được giữ nguyên chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện đang đảmnhiệm.

4. Công chức lãnh đạo, viên chức thuộc diện đượclùi thời điểm nghỉ hưu nhưng không có nguyện vọng lùi thời điểm nghỉ hưu thìTổng Giám đốc hoặc Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết nghỉ hưutheo quy định”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối vớicông chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Vănphòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TCCB (10).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh