THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 754-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG SANG BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều 4 Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển Bộ đội biên phòng từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trước mắt chuyển giao nguyên trạng bộ đội biên phòng từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)