THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂNBÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET VỀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin vàTruyền thông;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Báo điện tử VietNamNettừ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyềnthông

1. Chuyển Báo điện tử VietNamNettừ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyềnthông.

2. Báo điện tử VietNamNet là đơnvị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Tập đoàn Bưu chính Viễn thôngViệt Nam bàn giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trụ sở,trang thiết bị, đường truyền, hạ tầng mạng lưới và các tài sản liên quan củaBáo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 6năm 2008.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông

1. Quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ban hành Quy chế hoạt động của Báo điện tửVietNamNet.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối vớiBáo điện tử VietNamNet khi có yêu cầu.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệmthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ban hành.

2. Bãi bỏ các quy định trước đâytrái với Quyết định này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Báo điện tử VietNamNet, các cơ quan, tổ chức, đơn vị vàcá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Báo điện tử VietNamNet;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng