UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 755 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Phân loại đường phố và mức giá đất

cho một số đường phố mới đặt tên tại nội thành Hải Phòng

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Đất đai năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 87 /CP ngày 17/18/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất;

Căn cứ Quyết định số 208 QĐ/UB ngày 11/02/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phân loại đường phố và mức giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét công văn số 170 /CV ngày 28/4/1999 của Liên ngành: Tài chính Vật giá - Địa chính - Xây dựng - Cục Thuế về việc đề nghị phê duyệt giá đất cho một số đường phố mới đặt tên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đường phố và quy định mức giá đất cho một số đường phố mới đặt tên tại nội thành Hải Phòng như sau:

1. Đường phố loại 8: Mức giá: 900.000 đồng/m2:

- Phố Vũ Chí Thắng: Đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến ngã ba nhà trẻ Hoa Cúc.

2. Đường phố loại 9: Mức giá: 550.000 đồng/m2:

- Phố Vũ Chí Thắng: Đoạn từ ngã ba nhà trẻ Hoa Cúc đến ngã ba phố Nguyễn Tường Loan.

- Phố Phạm Huy Thông.

- Phố Phạm Hữu Điều.

- Đường Chi Lăng.

- Đường Cao Thắng.

3. Đường phố loại 10: Mức giá: 350.000 đồng/m2:

- Phố Vũ Chí Thắng: Đoạn từ ngã ba phố Nguyễn Tường Loan đến hết phố.

- Phố Nguyễn Tường Loan.

Điều 2. Các trường hợp áp dụng mức giá trên, phương pháp điều chỉnh giá khi thị trường có biến động và các quy định khác được thực hiện như điều II và điều III trong Quyết định số 208 QĐ/UB ngày 11/02/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố vể việc phân loại đường phố và mức giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận nội thành và Thủ trưởng các ngành, cấp liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng