ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP,QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ THUỘC ĐỀ ÁN PHỦ SÓNG WIFI MIỄN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệthông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Phủ sóng wifi miễn phí trên địa bànthành phố Bắc Ninh”.

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tạiTờ trình số 13/TTr-STTTT ngày 16/6/2015 về việc đề nghị ban hành Quy định cấp, quảnlý và sử dụng thẻ thuộc Đề án phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố BắcNinh; ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cấp, quản lý vàsử dụng thẻ thuộc Đề án phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính,Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông Bắc Ninh; các sở, ban, ngành tỉnh; Chủtịch UBND thành phố Bắc Ninh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quancăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin & Truyền thông (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, XDCB, KTTH, VX, LĐVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGTHẺ THUỘC ĐỀ ÁN PHỦ SÓNG WIFI MIỄN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số:755 /QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnhBắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định việc cấp, quản lý và sử dụng thẻthuộc Đề án phủ sóng Wifi miễn phí trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh.

Quy định này áp dụng đối với các sở, cơ quan, ban, ngành,đoàn thể tỉnh và tương đương; các cơ quan, đơn vị của thành phố Bắc Ninh; cáctổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các đoàn khách thuộc các cơ quan ở Trung ương và cácđịa phương đến công tác tại tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Nguyên tắc cấp, quản lý và sử dụng thẻ

Việc cấp thẻ phải đảm bảo đúng đối tượng, thành phầntương ứng với từng tiêu chuẩn chức danh cụ thể; các cơ quan, tổ chức và cánhân quản lý và sử dụng thẻ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quy định tiêu chuẩn, định mức cấp thẻ

1. Tiêu chuẩn, định mức cấp thẻ như sau:

a. Đối với các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnhủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đượccấp thẻ có giá trị là 300.000 đồng/tháng.

b. Đối với lãnh đạo các sở, cơ quan, ban, ngành, đoànthể của tỉnh và tương đương; các đồng chí là ủy viên BTV Thành ủy, Thường trựcHĐND và lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh được cấp thẻ có giá trị là 200.000đồng/tháng.

c. Đối với Trưởng các phòng và tương đương thuộc cácsở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng các phòng, các ban và tương đươngthuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh được cấp thẻ có giá trị là100.000 đồng/tháng.

Ngoài những đối tượng được cấp thẻ nêu trên, căn cứvào tình hình thực tế có phương án dự phòng thẻ để cấp cho các đoàn khách thuộcquan ở Trung ương và các địa phương đến công tác tại Bắc Ninh. các cơ

2. Mỗi cán bộ, công chức được cấp 01 thẻ theo chứcdanh cao nhất.

3. Trường hợp đã cấp thẻ cho các đối tượng quy địnhtại Khoản 1 Điều này nhưng còn thừa thì phải lưu giữ, quản lý để sử dụng vào đợttiếp theo.

Chương II

CẤP VÀ THU HỒI THẺ

Điều 4. Cấp thẻ

1. Cấp thẻ lần đầu

Lần đầu thẻ sẽ được cấp cho các cơ quan, đơn vị theophương thức cấp trực tiếp thẻ đồng thời cấp tài khoản (tên đăng nhập và mậtkhẩu) để đăng nhập vào hệ thống Wifi.

Việc cấp thẻ thực hiện theo tháng, mỗi tháng cấp 01lần vào đầu tháng. Tùy theo tình hình thực tế có thể thay đổi phương pháp cấp đảmbảo thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng thẻ.

2. Cấp thẻ các lần tiếp theo

Việc cấp thẻ từ lần thứ hai trở đi được thực hiện theophương thức kích hoạt tài khoản của người sử dụng (bao gồm tên đăng nhập và mậtkhẩu) tương ứng với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quy địnhnày, không cấp thẻ trực tiếp cho người sử dụng.

Điều 5. Thẩm quyền, trình tự cấp thẻ

1.Thẩm quyền cấp thẻ

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Thông tin và Truyền thônglà cơ quan đầu mối cấp thẻ cho các cơ quan, đơn vị tại Điều 1 Quy định này.

2. Trình tự cấp thẻ

Các cơ quan, đơn vị tại Điều 1 Quy định này có nhu cầusử dụng thẻ để truy cập Internet qua hệ thống Wifi Thành phố Bắc Ninh lập danhsách cán bộ, công chức, viên chức và gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Khi có thay đổi về đối tượng được cấp thẻ, có văn bảnkịp thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để Sở tổng hợp, điều chỉnh.

Điều 6. Thời hạn sử dụng thẻ

Thời hạn sử dụng thẻ là 01 năm kể từ ngày cấp. Nếu khôngsử dụng hết thì sẽ chuyển sang năm sau sử dụng tiếp và được cộng dồn vào nămsau.

Điều 7. Các trường hợp bị thu hồi thẻ, thẩm quyền, trình tự thu hồithẻ

1. Thẻ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng thẻ vi phạm các hành vi bị cấm quyđịnh tại Khoản c, Điều 9 Quy định này.

b) Thẻ hết thời hạn sử dụng hoặc đề án tạm dừng.

c) Người có thẻ chuyển công tác đến cơ quan khác khôngthuộc phạm vi tại Điều 1 Quy định này; người bị đình chỉ công tác, bị truy cứutrách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền thu hồi thẻ

Cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đồng thời là cơ quan cóthẩm quyền thu hồi thẻ đã cấp.

3. Trình tự thu hồi thẻ

a) Khi phát hiện các trường hợp phải thu hồi thẻ theoquy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi thẻ tiến hành thuhồi thẻ và hủy tài khoản đã được cấp.

b) Các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có các cánhân sử dụng thẻ thuộc đối tượng được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều này cầnthông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ để tiến hành thu hồi vàhủy tài khoản đã cấp.

Chương III

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ

Điều 8. Quản lý thẻ

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý chungviệc cấp, quản lý và sử dụng thẻ. Viễn thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm trựctiếp quản lý danh sách đề nghị cấp, thu hồi thẻ; kiểm tra, giám sát kỹ thuậtviệc sử dụng thẻ.

Điều 9. Sử dụng thẻ

a) Thẻ phải được sử dụng đúng mục đích.

b) Người sử dụng thẻ có trách nhiệm bảo quản thẻ vàtài khoản truy cập; trong trường hợp mất thẻ hoặc quên tài khoản truy cập phảithông báo cho cơ quan đầu mối có thẩm quyền cấp thẻ.

c) Nghiêm cấm các hành vi sau:

- Cho người khác mượn thẻ (tài khoản truy cập) để thựchiện các hành vi trái với quy định của pháp luật.

- Sử dụng thẻ không đúng mục đích hoặc để thực hiệncác hành vi vi phạm pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Căn cứ Quy định này, các Sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệmtổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phảnvề Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, sửa đổivà bổ sung cho phù hợp./.