KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA BÁO KIỂM TOÁN
-------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển Tạp chí Kiểm toán thành Báo Kiểm toán trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-KTNN ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc chuyển Tạp chí Kiểm toán thành Báo Kiểm toán;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Kiểm toán và Vụ tr­ưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Báo Kiểm toán là cơ quan ngôn luận của Kiểm toán Nhà nước, diễn đàn của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội về lĩnh vực kiểm toán; là công cụ tuyên truyền về các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán và các lĩnh vực có liên quan.
2. Báo Kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Kinh phí hoạt động thường xuyên của Báo Kiểm toán được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật và các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân được pháp luật cho phép.
3. Báo Kiểm toán có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
4. Tên giao dịch quốc tế của Báo Kiểm toán: Audit News.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán, về Kiểm toán Nhà nước, hoạt động kiểm toán nhà nước và những lĩnh vực có liên quan;
2. Định hướng dư luận về hoạt động kiểm toán nhà nước;

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

3. Thông tin kịp thời các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Kiểm toán Nhà nước đối với xã hội; công bố công khai kết quả kiểm toán theo quy định;
4. Thông tin, giới thiệu những kinh nghiệm và hoạt động kiểm toán quốc tế;
5. Xây dựng cơ quan báo chí vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp;
6. Xây dựng kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm của Báo Kiểm toán trình Tổng Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;
7. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Báo Kiểm toán theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, quy định của Luật Báo chí và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
8. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong và ngoài ngành trên phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ của Báo Kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
9. Tham dự các hội nghị của Kiểm toán Nhà nước, của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực đơn vị phụ trách để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của ngành.
10. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, họp báo, toạ đàm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Kiểm toán;
11. Ký kết các hợp đồng quảng cáo, thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;
12. Tổ chức công tác tài chính, kế toán, quyết toán kinh phí hàng năm; quản lý, sử dụng tài sản và các trang thiết bị của đơn vị theo quy định của Nhà nước và quy định của của Tổng Kiểm toán Nhà nước; được quyền chủ động thực hiện các khoản thu - chi tài chính từ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

13. Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn thư lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả công tác của Báo.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc uỷ quyền.
Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc
1. Lãnh đạo Báo Kiểm toán gồm: Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập giúp việc cho Tổng Biên tập. Tổng Biên tập do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức sau khi thống nhất ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Các Phó Tổng Biên tập do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.
2. Tổ chức của Báo Kiểm toán gồm:
a) Phòng Thư ký toà soạn;
b) Phòng Phóng viên;
c) Phòng Trị sự;
d) Phòng Phát hành và Quảng cáo.
Phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viên chức lãnh đạo cấp phòng được thực hiện theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án ? Cách xử lý tranh chấp đất đai trong gia đình ?

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng do Tổng Biên tập Báo Kiểm toán quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc Báo Kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.
3. Chế độ làm việc
a) Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết quả hoạt động của Báo Kiểm toán. Tổng Biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo các phòng; quyết định các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Báo Kiểm toán;
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Báo Kiểm toán; chống tham nhũng, lãng phí, và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền của viên chức và người lao động thuộc Báo Kiểm toán;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về hình thức thể hiện và nội dung đăng tải trên Báo Kiểm toán;
- Đại diện Báo Kiểm toán trong quan hệ với các đơn vị, tổ chức và cá nhân khi giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
- Xây dựng Quy chế làm việc, Quy trình xuất bản và phát hành Báo Kiểm toán; tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật và các quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị; đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết các nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền;
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Nhà nước và theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; thông tin đến viên chức và người lao động về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của đơn vị; các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; thực hiện Quy chế dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Báo Kiểm toán;

>> Xem thêm:  Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền, ký kết các hợp đồng in ấn, xuất bản, phát hành quảng cáo theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.
b) Các Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về nhiệm vụ được Tổng Biên tập phân công hoặc uỷ quyền.
c) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về toàn bộ công tác của phòng. Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.
d) Viên chức và người lao động thuộc Báo Kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng và lãnh đạo Báo Kiểm toán phù hợp với năng lực của từng người; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và lãnh đạo Báo Kiểm toán về nhiệm vụ được phân công.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.
2. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tạp chí Kiểm toán tại Quyết định số 610/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban công tác đại biểu Quốc hội, Vụ Công tác đại biểu;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?