Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BIỂU THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT
 • Điều 1. Ban hành các mẫu biểu thống kê về công tác kiểm sát và tài liệu hướng dẫn (có danh sách kèm theo ...
 • Điều 2. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm in và cấp phát tới các đơn vị trên địa bàn để ...
 • Điều 3. Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao ...
 • DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT
 • I. Mẫu thống kê công tác kiểm sát tháng... năm...(thực hiện hàng tháng) và 15 phụ lục kèm theo:
 • II. Mẫu thống kê thực hiện hai kỳ 6 và 12 tháng:
 • III. Mẫu báo cáo tình hình bắt tạm giữ, tạm giam, xử lý tuần và các phụ lục kèm theo.
 • Biểu thống kê tháng /2009
 • VII. NHỮNG TỘI PHẠM MỚI KHỞI TỐ, TRUY TỐ, XÉT XỬ SƠ THẨM TRONG KỲ THỐNG KÊ
 • VIII. THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT ...
 • VIIIA. Kiểm sát việc tạm giữ.
 • VIIIB. Kiểm sát việc tạm giam
 • VIIIC. Kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong nhà tạm giữ, trại tạm giam
 • VIIId. Kết quả công tác kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam
 • IX. THỐNG KÊ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
 • X. THỐNG KÊ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ VÀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, KINH DOANH- THƯƠNG MẠI, LAO ...
 • XI. THỐNG KÊ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN
 • XII. THỐNG KÊ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC LOẠI ÁN KHÁC
 • XIIIA. THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 • XIIIB. THỐNG KÊ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KNTC CỦA CÁC CQ TƯ PHÁP
 • XIIIC. THỐNG KÊ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT ĐƠN
 • XIIID. TK KẾT QUẢ TIẾP CD VÀ NHẬN ĐƠN
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ XỬ LÝ TUẦN
 • HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU THỐNG KÊ
 • Phần 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. Nguyên tắc tính các chỉ tiêu, tiêu thức thống kê:
 • II. Đơn vị thống kê:
 • III. Căn cứ thống kê số cũ, số mới:
 • IV. Cách tính những vụ có trả hồ sơ để ĐTBS:
 • Phần 2. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CÁCH LẬP BIỂU THỐNG KÊ THÁNG
 • Chương 1. THỐNG KÊ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT VIỆC XÉT XỬ CÁC ...
 • I. Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra:
 • IB. Kiểm sát việc thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn:
 • IC. Thụ lý và giải quyết của CQĐT:
 • ID. VKS thụ lý, giải quyết:
 • II. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự:
 • III. Án trọng điểm:
 • IV. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự:
 • V. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm hình sự:
 • VI. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tái thẩm hình sự:
 • VII. Những tội phạm cụ thể đã khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm trong tháng:
 • Chương 2. THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT ...
 • I. Phần chung:
 • II. Phần cụ thể:
 • VIIIA. Kiểm sát việc tạm giữ.
 • VIIIB. Kiểm sát việc tạm giam:
 • VIIIC. Kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.
 • VIIID. Kết quả công tác kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam.
 • Chương 3. THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HNGĐ, KD, TM VÀ CÁC VỤ ÁN HÀNH ...
 • I. Đối với các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại và lao động (từ cột 1 đến cột 10)
 • II. Hướng dẫn đối với biểu mẫu hành chính (cột 11)
 • III. Hướng dẫn Kiểm sát giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp (Phần X trong báo cáo tháng)
 • Chương 4. THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (Phần XI, XII của báo cáo ...
 • I. Hướng dẫn chung:
 • II. Phần hướng dẫn các chỉ tiêu cụ thể:
 • Chương 5. THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA VKSND VÀ KẾT QUẢ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT ...
 • A. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND
 • I/ Khiếu nại
 • II/ Tố cáo.
 • III/ Yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • IV/ Yêu cầu bồi thường thiệt hại do Kiểm sát viên gây ra.
 • V/ tố giác, tin báo về tội phạm
 • B. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp.
 • C. Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp đối với vụ, việc cụ thể.
 • D. Kết quả tiếp công dân và tiếp nhận đơn. (phần này đã rõ)
 • Phần 3. HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP 28 DANH SÁCH, PHỤ LỤC THỐNG KÊ (KÈM THEO THỐNG KÊ THÁNG)
 • Chương 6. HỆ THỐNG PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO BIỂU MẪU THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THÁNG BAO GỒM 15 DANH ...
 • Phần 6. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CÁCH LẬP BIỂU THỐNG KÊ 6 THÁNG, 12 THÁNG
 • I. Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự
 • II. Thống kê công tác kiểm sát Việc tạm giữ, tạm giam , quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù ...
 • III. Thống kê kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, KD, TM, LĐ và các vụ án hành chính ...
 • VI . Thống kê công tác kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự
 • VII. Thống kê kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Phần 5. HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ XỬ LÝ TUẦN
 • Biểu 1A - KSĐT/2009 A- VIỆN KIỂM SÁT THỤ LÝ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA
 • Biểu 1B - KSĐT/2009 VIỆN KIỂM SÁT THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT
 • Biểu 1C - KSĐT/2009 KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ VỤ ÁN , KHỞI TỐ BỊ CAN VÀ VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HUỶ BỎ CÁC ...
 • Biểu 2- KSGG/2009 THỐNG KÊ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM
 • Biểu 4A - KSXXST/2009 THỐNG KÊ SỐ VỤ VÀ SỐ BỊ CÁO
 • Biểu 4B - KSXXST/2009 THỐNG KÊ SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ SƠ THẨM
 • Biểu số 5A-KSXXPT/2009 THỐNG KÊ SỐ VỤ VÀ SỐ BỊ CÁO
 • Biểu số 5B-KSXXPT/2009 THỐNG KÊ SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ PHÚC THẨM
 • Biểu số 6A -XXGĐT-TT/2009 THỐNG KÊ SỐ VỤ VÀ SỐ BỊ CÁO
 • Biểu số 6B -XXGĐT-TT/2009 THỐNG KÊ SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM
 • Biểu 7- HSTĐ/2009
 • Biểu 8 - KS THA HS /2009 THỐNG KÊ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
 • Biểu số 9 - MKT/2009
 • Biểu số 10-CTN/2009
 • Biểu số:11A- STDS/2009
 • Biểu 11B-PTDS/ 2009
 • Biểu 11C- GĐT,TTDS/2009
 • Biểu 12A-STHC/2009
 • Biểu 12B-PTHC/2009
 • Biểu 12C-GĐT,TTHC/2009
 • Biểu 13A-STKT/2009
 • Biểu 13B-PTKT/2009
 • Biểu 13C- GĐT,TTKT/2009
 • Biểu 14A- STLĐ/2009
 • Biểu 14B-PTLĐ/2009
 • Biểu 14C- GĐT,TTLĐ/2009
 • Biểu số: 16/TKNV /KT-2008
 • Biểu 17-THADS/2009
 • Biểu 18 - PSDN/2009