BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 758/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định về quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Banvận động thành lập Hội Khoa học và Công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam, Vụtrưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpHội Khoa học, Công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam.

Điều 2. Hội Khoa học, Côngnghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức vàhoạt động theo Điều lệ của Hội Khoa học, Công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Namđược Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sựquản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác có liên quan đến phạmvi, lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Khoa học, Công nghệ xúc tác vàhấp phụ Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinhphí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội Khoahọc, Công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Vụtrưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, TCPCP, Đ.10

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh