ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định xét chọn danh hiệu Doanh nhân

tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Lào Cai

_____________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung mội số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mội số điều cùa Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Chỉ thị 17/2006/CT-TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng;

Căn cứ Quyết định 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Doanh nhân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác Thi dua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua, Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy định xét chọn danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, Khối doanh nghiệp dân doanh (cơ quan Thường trực là Hội doanh nghiệp trẻ Lào Cai). Khối doanh nghiệp Nhà nước triển khai thực hiện quy định này, chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp trình Hội đồng xét chọn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương và địa phương, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ, Giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước (Trung ương và địa phương), Chủ các doanh nghiệp dân doanh (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty Liên doanh, Hợp doanh, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài ….), Chủ các doanh nghiệp tư nhân, Chủ nhiệm các Hợp tác xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

"Được đưa tin trên Báo Láo Cai và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh "

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn