UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2007/Q Ð-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐĐIỀU TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 229/2004/QĐ-UB NGÀY 31.12.2004 CỦA UBND TỈNH BẮCNINH, VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤPHÀNG THÁNG ĐỐI VỚICÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, CÁN BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ, TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCNINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số Số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ

Về chế độ, chính sách đối với cánbộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 34/2004/TTLT /BNV-BTC-BLĐTBXH của liên tịch: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND16 ngày 18.7.2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về tổ chức lực lượng và chếđộ công an xã;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 123 /TTr-SNV, ngày 25.10.2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số Điều trong Quyết địnhsố 229/2004/QĐ-UB ngày 31.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 1, Quyết địnhsố 229/2004/QĐ-UB quy định số lượng công an viên ở thôn:

- Công an viên ở thôn loại 1: 02 người;

- Công an viên ở thôn loại 2, loại3: 01 người;

2. Sửa đổi khoản 1, 2, Điều 2, Quyếtđịnh số 229/2004/QĐ-UB về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Phó Trưởng công anxã và Công an viên ở thôn:

- Phó Trưởng công an xã (nơi chưa bốtrí lực lượng công an chính quy ): Hưởng phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

- Công an viên ở thôn ( không phânbiệt loại thôn ): Hưởng phụ cấp hệ số 0,85 mức lương tối thiểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01.8.2007.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Côngan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan có liên quanvà Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ