UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp thực phẩm hapro

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 08/2005/N Đ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 75/2007/Q %C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1" target="_blank"> 75/2007/QĐ-UBND ngày 04/07/2007 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; Chủ tịch UBND xã Lệ Chi; Giám đốc Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu