ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 76/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 19 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở, ĐẤT NÔNG NGHIỆP, HẠNMỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THỬA ĐẤT CÓ VƯỜN AO CHO HỘ GIA ĐÌNH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-UB NGÀY 31/3/2005CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân của Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai;
Căn cứ Nghị định số 65/2007/NĐ-CP ngày 11/4/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnhđịa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện CamLâm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 416/TTr-STNMT ngày 07/11/2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bổ sung mộtsố điều của Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp, hạn mức công nhận đấtở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 31/5/2005 của UBNDtỉnh Khành Hòa như sau:

1. Bổ sung khoản 2 Điều 4 nhưsau:

“2 Thị trấn thuộc các huyện DiênKhánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Lâm tối đa 180 m2.”

2. Bổ sung khoản 2 Điều 7 nhưsau:

“2. Thị trấn thuộc các huyệnDiên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Lâm.”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnhvà Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi