ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁNXÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNGĐỒNG DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dụcpháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã,phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt các đề án chi tiết thuộc chương trình hành động quốc giaphổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ,nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Theo Quyết định số 370/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2006 của Ủy bannhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trìnhhành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hànhpháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu tại Tờ trình số 134/TTr-MT ngày 01 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai thực hiệnđề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luậttrong cộng đồng dân cư giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – VũngTàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các tổ chức thành viên; Giám đốc các Sở: Tưpháp, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNHCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ GIAIĐOẠN 2007 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

I. Sự cần thiết triểnkhai đề án

Trong điều kiện triển khai thực hiện các cam kết quốc tế sau khi nước ta gianhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các văn bản pháp luật ban hành ngày càngnhiều, trong khi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫncòn bất cập, nhất là trình độ cán bộ cơ sở và điều kiện, phương tiện, tài liệuphục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế. Trongkhi đó, trình độ dân trí nhiều nơi trên địa bàn tỉnh còn thấp khiến người dânkhó nắm bắt được thông tin pháp luật thiết yếu để áp dụng vào thực tiễn cuộcsống. Từ đó dẫn đến hiểu biết pháp luật của nhân dân còn hạn chế, ý thức chấphành pháp luật của nhân dân chưa cao.

Để thực hiện mục tiêu làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và ý thức chấp hànhpháp luật của nhân dân, giúp nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng,hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật, góp phần ngăn ngừa vi phạm phápluật, không chỉ dùng biện pháp hành chính đơn thuần, mà cần kết hợp nhiều biệnpháp như tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hướng dẫn, giải thích. Mặt khác,việc phổ biến, giáo dục, vận động, thuyết phục thực hiện pháp luật theo hìnhthức một chiều ít có hiệu quả, cần xây dựng mô hình, điển hình cụ thể để nhândân mắt thấy, tai nghe, từ đó phát huy tính tự giác, chủ động chấp hành phápluật của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu này và triển khai thực hiện chương trình hành động quốcgia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân,xã phường, thị trấn theo Quyết định 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 370/2006/QĐ-UBNDngày 03 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy bannhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công táctuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” nhằm tạo sựchuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật của người dân, nhất là trênmột số lĩnh vực pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân ở một số địa bàncụ thể, đáp ứng đòi hỏi tình hình thực tế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. Mục tiêu triển khai thực hiện đề án

- Huy động sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên mặttrận tổ quốc, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên, tạo nênsức mạnh tổng hợp để tuyên truyền sâu rộng pháp luật đến từng người dân trênđịa bàn tỉnh.

- Nâng cao kỹ năng tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành pháp luật củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở cộng đồng khu dân cư, nhất làcán bộ mặt trận tổ quốc tại các xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng điển hình trong việc chấp hành pháp luật tại các xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2010, các xã, phường, thị trấn đều xâydựng được “Câu lạc bộ pháp luật” ở khu dân cư, hình thành thói quen chấp hànhpháp luật của người dân, góp phần giữ vững trật tự xã hội, củng cố an ninh quốcphòng ở địa phương.

III. Công tác trọng tâm triển khai thực hiện

1. Phát huy vai trò gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, Đảng viên cũngnhư các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; tăng cường khả năng tập hợp,vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Ban Công tác mặt trận, chi hội, chiđoàn của các tổ chức đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và nhân rộng các hình thức thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấutranh phòng, chống vi phạm pháp luật tại khu dân cư. Cụ thể tại thị xã Bà Rịa,chọn phường Phước Trung; huyện Tân Thành, chọn xã Tân Hòa làm hai đơn vị thíđiểm để xây dựng mô hình điểm sáng trong chấp hành pháp luật.

3. Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luậtvới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”trọng tâm là phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giám sát việc thực hiện quychế dân chủ, công tác hoà giải ở cơ sở và việc thực hiện quy ước ở khu dân cư.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức thông tin, tuyên truyềntrên các phương tiện thông tin đại chúng việc chấp hành pháp luật ở cơ sở.

5. Tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trongcộng đồng dân cư đến các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong đồngbào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Đôn đốc, kiểm tra và sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

7. Xây dựng quy chế khen thưởng đối với cá nhân, gia đình và tập thể chấp hànhpháp luật tốt tại địa bàn khu dân cư; đa dạng các hình thức biểu dương, khenthưởng.

IV. Thời gian và biện pháp thực hiện

1.Giai đoạn I: từ tháng 10 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các ngànhchức năng tập trung hoàn thành một số công việc sau:

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành chỉđạo điểm tại phường Phước Trung và xã Tân Hòa.

- Dự toán kinh phí thực hiện đề án trong giai đoạn I.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tậphuấn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực hiểu biết các chính sách, pháp luật,chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhândân chấp hành pháp luật cho cán bộ mặt trận của các huyện, thị xã, thành phố,các xã, phường, thị trấn và khu dân cư.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thànhviên tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật ở cơ sở, khu dâncư; phối hợp chọn điểm chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chọnđiểm chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn chọn điểm chỉđạo của địa phương mình. Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ xây dựng được mộtđiểm chỉ đạo cấp xã và mỗi xã, phường, thị trấn sẽ xây dựng được một điểm chỉđạo tại một thôn, ấp, khu phố.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viênphối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan liên quan biên soạn nội dung và phát hành tàiliệu về một số chính sách pháp luật liên quan trực tiếp và thường xuyên đến cuộcsống nhân dân của từng điểm chỉ đạo để cung cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở làmtài liệu nghiên cứu tuyên truyền, vận động.

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai đề án tại các huyện, thị xã,thành phố, các điểm chỉ đạo của Trung ương là xã Tân Hòa, huyện Tân Thành và phườngPhước Trung, thị xã Bà Rịa.

- Tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề án và đề ra phương hướng thựchiện đề án trong những năm tiếp theo.

- Tổ chức khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích suấtsắc trong công tác triển khai, thực hiện đề án. Trong đó chú trọng việc bình chọnđảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, vô tư, đáp ứngtốt những tiêu chí bình chọn.

- Tổ chức triển khai thực hiện đề án trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức quán triệt nội dung đề án đến các chức sắc tôn giáo, những ngườicó uy tín trong cộng đồng, thông qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất làđồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giai đoạn II: từ tháng 01 năm 2009 đến hết năm 2010

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổchức thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện đề án tại các huyện, thịxã, thành phố, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện đề án của các đơn vị,địa phương.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc phối hợp chỉ đạo, hướngdẫn thực hiện đề án, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiêu tiến.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan tổ chứccác lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực hiểu biết các chính sách,pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho cán bộ mặt trận của các huyện, thịxã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và khu dân cư.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc phối hợp hướng dẫn tổchức thực hiện đề án. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án.

V. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng xây dựngkế hoạch, chương trình thực hiện đề án.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí thực hiện đề án.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức thành viên tiến hành biên soạn tài liệutuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phụcvụcho việc triển khai thực hiện đề án cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cáccấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Thành, thị xã Bà Rịa chỉ đạo điểm tạixã Tân Hòa, phường Phước Trung.

2. Hội Nông dân tỉnh

Phối hợp với các cơ quan tham gia đề án lồng ghép việc tuyên truyền, vận độngchấp hành pháp luật trong hội viên nông dân gắn với phong trào nông dân sảnxuất giỏi; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện đề án tại huyện Xuyên Mộc và huyệnĐất Đỏ.

3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên trong công tác phòng, chống tội phạm,tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình vv… Tăngcường phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên, đoàn viên, gắn việc thựchiện đề án với đẩy mạnh phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổquốc”; trực tiếp chỉ đạo thực hiện đề án tại thành phố Vũng Tàu và huyện LongĐiền.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và gia đình hội viên;phát huy vai trò nòng cốt của Hội Phụ nữ trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳnggiới, xây dựng gia đình văn hoá; gắn việc thực hiện đề án với phong trào “Phụnữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; bảo vệ,chăm sóc, giáo dục trẻ em; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện đề án tại huyện TânThành và thị xã Bà Rịa.

5. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và gia đình hội viên;phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh trong việc nhận thức và ý thứcchấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư; gắn việc thực hiện đề án với đẩy mạnh phongtrào “Phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng, bảo vệtổ quốc”; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện đề án tại huyện Châu Đức và huyệnCôn Đảo.

6. Sở Tài chính

Nghiên cứu thẩm định dự toán kinh phí do cơ quan chủ trì triển khai đề án xâydựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kịp thời đáp ứng yêu cầu của kế hoạchvà hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các ban,ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc phối hợpvới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên triểnkhai thực hiện đề án.

VI. Kinh phí thực hiện

- Theo giai đoạn hoặc hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phốihợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán phục vụ cho các hoạt động triển khai thựchiện đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luậttrong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài chính có trách nhiệm căn cứ vào quy định của Luật Ngân sách và Thôngtư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcquản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtđể nghiên cứu thẩm định dự toán, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quyđịnh.

Định kỳ 6 tháng và 01 năm, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương báo cáokết quả thực hiện kế hoạch này về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước ngày15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh (thông qua Sở Tư pháp), Ban Chỉ đạo Chương trình 212 của Chính phủ./.