UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2007/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG TRANG THÔNG TINĐIỆN TỬ TỈNH BẮC GIANG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quannhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giangtại Tờ trình số 223/TTr-VP ngày 20 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này “Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Hệ thống trang thông tin điệntử tỉnh Bắc Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các sở, thủtrưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơnvị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHThân Văn Mưu

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠTĐỘNG HỆ THỐNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức,quản lý và hoạt động của Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổchức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng dịch vụ của Hệ thống trang thông tinđiện tử tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Tổ chức Hệ thống trang thông tin điện tử tỉnhBắc Giang

UBND tỉnh là cơ quan chủ quản Hệ thốngtrang thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Website Bắc Giang).Website Bắc Giang bao gồm các thành phần sau:

1. Trang thông tin điện tử Uỷ ban nhândân tỉnh Bắc Giang (trang chính) hoạt động tại địa chỉ http://www.bacgiang.gov.vn xuất bản tin hàng ngày bằng tiếng Việtvà tiếng Anh.

2. Các trang thông tin thành phần:

a. Trang thông tin của các sở, cơ quanthuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

b. Các trang thông tin chuyên đề, baogồm các loại: số liệu thống kê KT-XH, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệucác dự án kêu gọi đầu tư, cơ sở dữ liệu bản đồ số và quy hoạch sử dụng đất; cơsở dữ liệu về các thủ tục hành chính công, cơ sở dữ liệu các mẫu biểu giao dịchhành chính; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; quảng bá thương hiệu,sản phẩm của doanh nghiệp và các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội...

c. Các trang thông tin phục vụ giao dịch hành chínhcông qua mạng.

Địa chỉ các trang thông tin thành phầncó dạng http://xxx.bacgiang.gov.vn, trong đó “xxx” là têncủa cơ quan quản lý trang thông tin hoặc tên dịch vụ hành chính công điện tử.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Website Bắc Giang

1. Là đầu mối kết nối hoạt động cungcấp, trao đổi thông tin qua mạng Internet của các cơ quan, đơn vị thuộc UBNDtỉnh và UBND các huyện, thành phố.

2. Hoạt động cung cấp thông tin củaWebsite Bắc Giang được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông tin trên Website Bắc Giang

1. Các thông tin chủ yếu cung cấp trên Website BắcGiang:

a. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của hệ thống chính quyền các cấp ở địa phương.

b. Chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; tìnhhình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật tại các sở, ban, ngành, địaphương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng...

c. Các quy định về trình tự thủ tụchành chính, các mẫu văn bản giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, côngdân. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

d. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luậttỉnh Bắc Giang từ năm 1997 theo quy định tại Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày23/3/2004 của Chính phủ.

e. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtdo HĐND và UBND tỉnh cần lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân theo quyđịnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

f. Các thông tin khác theo chỉ đạo của cấp có thẩmquyền.

2. Nguyên tắc cung cấp thông tin trên Website BắcGiang:

a. Không tiết lộ bí mật Nhà nước, bímật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quyđịnh.

b. Đảm bảo tính chính xác, kịp thời,công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhànước, doanh nghiệp; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụcông dân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Tổ chức quản lý Website Bắc Giang

1.Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thườngtrực Website Bắc Giang có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quantham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, duy trì hoạt động và phát triển hệ thống;trực tiếp quản trị Trang thông tin điện tử UBND tỉnh.

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơquan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thành lậpBan biên tập trang thông tin thành phần do đơn vị mình quản lý theo đúng trìnhtự quy định của pháp luật. Trong trường hợp đơn vị chưa xây dựng Trang thôngtin thành phần, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin theo quyđịnh tại Khoản 2, Điều 9 của Quy chế này.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thường trực

1. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBNDtỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động; đề xuất, ápdụng các biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đầu tư ứngdụng công nghệ mới; kinh phí duy trì và phát triển. Chịu trách nhiệm trước Chủtịch UBND tỉnh về hoạt động chung của Website Bắc Giang.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan thực hiện điều phối, thống nhất các hoạt động chung, gồm:

a. Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thôngtin lên Internet những nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

b. Phối hợp xây dựng và tích hợp cơsở dữ liệu thông tin điện tử chính thức của tỉnh trên các lĩnh vực phục vụ cungcấp lên Internet.

c. Hướng dẫn hoạt động của các sở, cơquan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và đảm bảohoạt động thường xuyên của các trang thông tin thành phần.

d. Căn cứ đề nghị của các cơ quan, đơnvị và những lĩnh vực ưu tiên cần công bố thông tin, chủ trì phối hợp với Sở Bưuchính, Viễn thông xác định lộ trình xây dựng các trang thông tin thành phần vàbiện pháp thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

e. Phối hợp với cơ quan Website Chínhphủ trong hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin theo chỉ đạo của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

3. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thànhlập Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND tỉnh và quyết định Quy chế làmviệc của Ban biên tập.

4. Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnhvề hoạt động của

Website Bắc Giang và các đề xuất, kiến nghị.

5. Các văn bản giao dịch của WebsiteBắc Giang được sử dụng con dấu của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 7. Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND tỉnh

1. Ban biên tập

Ban Biên tập Trang thông tin điện tửUBND tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, Trưởng Ban biêntập là Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban biên tập và các Uỷ viên;Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan giúp việc Ban biên tập

a. Trung tâm Công báo - Văn phòng UBNDtỉnh là cơ quan thường trực của Ban biên tập.

b. Trung tâm Tin học - Văn phòng UBNDtỉnh là đơn vị quản trị kỹ thuật và phát triển hệ thống.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập

a. Xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng, hàng năm củaTrang thông tin điện tử

UBND tỉnh.

b. Là đầu mối tiếp nhận các văn bảnquy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh,các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủtịch UBND tỉnh.

c. Yêu cầu các sở, ngành, địaphương cung cấp thông tin, tư liệu (trừ tài liệu mật, tài liệu chưa được phổbiến rộng rãi) để đưa thông tin lên Website Bắc Giang.

d. Được cử cán bộ tham dự các phiênhọp của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh (trừ các cuộc họp nộibộ) để xác định nhu cầu thông tin, thu thập và đưa tin phục vụ hoạt động theoquy định. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban biên tập đề xuất với cấp có thẩmquyền về việc cử cán bộ tham gia các đoàn công tác trong và ngoài nước của lãnhđạo tỉnh.

e. Thường xuyên kiểm tra nội dung thôngtin của các trang thông tin thành phần để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩmquyền về việc sửa đổi hoặc loại bỏ những thông tin không chính xác, không cầnthiết hoặc trái quy định của pháp luật.

f. Xây dựng quy định và quản lý hoạtđộng cung cấp tin của đội ngũ cộng tác viên; thực hiện chế độ chi trả nhuậnbút; đề xuất việc khen thưởng, xử lý vi phạm, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụcho đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên.

g. Phối hợp quản lý và lưu trữ toànbộ nội dung thông tin (bản chính, bản sao, bản thảo) theo quy định về Lưu trữ Nhànước.

h. Báo cáo định kỳ về các hoạt độngcủa Ban biên tập với Chủ tịch UBND tỉnh và kiến nghị các biện pháp nâng cao chấtlượng hoạt động.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnhgiao.

4. Kinh phí hoạt động của Ban biên tậpdo ngân sách Nhà nước cấp trong kế hoạch kinh phí hàng năm của Văn phòng UBNDtỉnh.

Điều 8. Ban biên tập các trang thông tin thành phần

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBNDcác huyện, thành phố là chủ thể quản lý các trang thông tin thành phần. Trựctiếp điều hành hoạt động của các trang thông tin thành phần là các Ban biên tậpdo thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập, Ban biên tập hoạt động theo chếđộ kiêm nhiệm và do Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng Ban. Ban biên tập có các nhiệmvụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạtđộng hàng năm thực hiện các nhiệm vụ: thu thập thông tin, biên tập, kiểm duyệt,xuất bản thông tin lên Internet; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin xuấtbản trước thủ trưởng cơ quan; tuân thủ các quy định về bảo mật, an toàn mạng doNhà nước quy định.

2. Thực hiện cung cấp thông tin choTrang thông tin điện tử UBND tỉnh theo các quy định tại Quy chế này.

3. Việc sửa chữa, nâng cấp tính năngkỹ thuật và công nghệ của Trang thông tin thành phần phải thống nhất với Cơquan thường trực Website Bắc Giang nhằm đảm bảo tính đồng bộ về công nghệ, hìnhthức thể hiện và an ninh thông tin trong toàn hệ thống.

4. Phối hợp quản lý và lưu trữ toànbộ nội dung thông tin (bản chính, bản sao, bản thảo) theo quy định về Lưu trữ nhànước.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ6 tháng một lần và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trang thông tin thành phầncho Cơ quan thường trực Website Bắc Giang và các kiến nghị, đề xuất.

Điều 9. Chế độ cung cấp thông tin

1. Thông tin đưa lên Website Bắc Gianglà thông tin chính thức, công khai và được cơ quan có thẩm quyền duyệt. Tin,bài trên Website Bắc Giang bắt buộc phải có thông tin về nguồn tin, người viếttin bài, trừ tin bài là ý kiến tham gia đóng góp của bạn đọc. Trong trường hợpthông tin đưa lên chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính chính xác màchỉ có giá trị tham khảo thì phải để ở mục tin tham khảo của các trang tin vàphải ghi chú rõ là tin tham khảo.

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quanthuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thường xuyêncung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin về tình hình thực hiện chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của cơ quan, đơnvị, địa phương mình cho Ban biên tập Trang thông tin điện tử UBND tỉnh.

Điều 10. Chế độ cập nhật thông tin

1. Trang thông tin điện tử UBND tỉnh được cập nhậtthông tin hàng ngày.

2. Các trang thông tin thành phần căncứ vào nhu cầu và điều kiện thông tin của đơn vị có thể cập nhật thông tin hàngngày hoặc hàng tuần.

3. Ngôn ngữ tiếng Việt của Website BắcGiang sử dụng bộ mã Tiếng Việt TCVN 6909:2001. Các trang thông tin thành phầncăn cứ vào nội dung thông tin và đối tượng phục vụ ngoài việc phát hành bằngtiếng Việt có thể sử dụng các ngôn ngữ thông dụng khác.

Điều 11. Chế độ xử lý thông tin phản hồi

1. Các Ban biên tập là đầu mối tiếpnhận thông tin phản hồi được bạn đọc gửi đến bằng các hình thức qua mạng hoặc gửitrực tiếp; phân loại, xác định mục đích yêu cầu và chuyển lãnh đạo cơ quan đểxử lý trả lời bạn đọc; trong trường hợp cần thiết, có thể chuyển ý kiến của bạnđọc đến các đơn vị liên quan để trả lời trực tiếp.

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơquan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợpvới các Ban biên tập để trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Chế độ nhuận bút, thù lao

Chế độ nhuận bút đối với tác giả làcộng tác viên có tin, bài được đăng lên Website Bắc Giang; chế độ thù lao đối vớingười thực hiện các công việc liên quan như: thực hiện việc biên tập lại, sưutầm tư liệu, duyệt tin... giao cho Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 13. Hỗ trợ quảng bá thông tin, phát triển thươngmại điện tử

Hoạt động của Website Bắc Giang có tráchnhiệm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp, các tổ chức quảng bá thôngtin thương mại điện tử dưới hình thức các logo quảng cáo, giới thiệu các doanhnghiệp, các sản phẩm điển hình... Thông tin trước khi xuất bản phải được cấp cóthẩm quyền của doanh nghiệp, tổ chức xác nhận bằng văn bản và phải chịu hoàntoàn trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu lệ phí quảng cáo thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 14. Đảm bảo kỹ thuật vận hành Website Bắc Giang

Website Bắc Giang được đặt tại Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; sử dụng chung hệ thống máy chủ, dịch vụ kết nối mạnginternet, bảo mật và sao lưu dữ liệu của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh BắcGiang.

Trung tâm Tin học - Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh là đơn vị trực tiếp quản trị về kỹ thuật Website Bắc Giang, Trungtâm có các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đảm bảo hoạt động vận hành của WebsiteBắc Giang ổn định và thường xuyên. Thực hiện bảo trì, sửa chữa, nâng cấp thayđổi tính năng hệ thống Website Bắc Giang theo chỉ đạo của Cơ quan thường trực.

2. Thực hiện phân quyền sử dụng chocán bộ tham gia điều hành, biên tập và cập nhật thông tin theo các mức: quản trịhệ thống, kiểm duyệt, cập nhật, xuất bản tin.

3. Căn cứ kế hoạch hàng năm và các yêucầu thực tế, tham mưu cho Cơ quan thường trực trong việc xây dựng và phát triểnhệ thống về mặt kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp với định hướng hoạt động.

4. Định kỳ sao chép dữ liệu điện tửcủa hệ thống bằng các thiết bị công nghệ thông tin và chuyển lưu trữ theo quy địnhvề Lưu trữ nhà nước.

5. Đề xuất cử cán bộ đi đào tạo, tậphuấn nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với định hướng phát triển về công nghệcủa Website Bắc Giang. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vựccông nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Website Bắc Giang.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm phối hợp quảnlý, phát triển Website Bắc Giang của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cáchuyện, thành phố

1. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh chủtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì,phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước theochức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động của Website Bắc Giang; chủ trì,phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo anninh thông tin đối với hoạt động của hệ thống.

3. Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quanthuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụđược giao có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc thực hiệnQuy chế này; thống nhất đầu mối tổ chức cập nhật, tổng hợp, xử lý thông tin tạiđơn vị để cung cấp cho Website Bắc Giang theo quy định; chịu trách nhiệm về nộidung các thông tin do mình cung cấp.

4. Các ban của Đảng, UBMTTQ, các Đoànthể nhân dân có nhu cầu xây dựng trang thông tin thành phần hoặc cung cấp thôngtin lên Website Bắc Giang chủ động phối hợp với Cơ quan thường trực để tổ chứcthực hiện.

5. Cán bộ, công chức tham gia vận hànhhệ thống phải có trách nhiệm bảo quản thông tin truy nhập hệ thống (gồm tên đăngnhập và mật khẩu); chịu trách nhiệm về sự cố xảy ra nếu liên quan đến thông tintruy nhập hệ thống được cấp cho mỗi cá nhân.

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân có thành tích trongviệc thực hiện Quy chế, góp phần phát triển Website Bắc Giang được xét khenthưởng theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quyđịnh trong Quy chế này tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định củapháp luật.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Quy chế này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

Quá trình thực hiện Quy chế, nếu cóphát sinh các vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơnvị liên quan phản ánh về Cơ quan Thường trực Website Bắc Giang để tổng hợp, báocáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.