ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠITRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT /BTC-BLĐTBXH, ngày 01/10/2007 của liên Bộ Tài Chính - Bộ Laođộng Thương binh Xã hội về hướng dẫn trách nhiệm đóng góp và chếđộ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày16/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 14 về việcquy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tựnguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Tây Ninh ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định mức đóng góp đốivới người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáodục Lao động Xã hội Tây Ninh gồm các khoản sau:

a) Tiền ăn: 240.000 đồng/người/tháng;

b) Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốcchữa bệnh thông thường khác: 400.000 đồng/người/năm;

c) Tiền xét nghiệm tìm chất ma tuý và cácxét nghiệm khác: 200.000 đồng/người/năm;

d) Tiền sinh hoạt văn thể: 50.000 đồng/người/năm;

đ) Tiền học văn hoá, học nghề: 900.000đồng/người/khóa (nếu bản thân đối tượng có nhu cầu);

e) Tiền điện, nước, vệ sinh: 50.000đồng/người/tháng;

g) Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất:100.000 đồng/người/năm;

h) Chi phí phục vụ, quản lý: 100.000đồng/người/năm;

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ vàthủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân