ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG LAM HẠ, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quyhoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân thành phố Phủ Lý tại Tờ trình số 288/10/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013;Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 276/TTr-STN &MT ngày 29tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của phường Lam Hạ, thànhphố Phủ Lývới các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loạiđất:

TT

Loại đất

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Cấp xã xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên

627,96

100

627,96

627,96

100

1

Đất nông nghiệp

379,88

60,49

43,54

43,54

6,93

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

260,38

41,46

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

260,38

41,46

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

35,59

5,67

5,55

5,55

0,88

1.3

Đất trồng cây lâu năm

38,49

6,13

15,72

15,72

2,50

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

45,42

7,23

22,27

22,27

3,55

2

Đất phi nông nghiệp

243,85

38,83

584,30

584,30

93,05

Trong đó

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2,33

27,17

27,17

4,33

2.2

Đất an ninh

0,20

0,20

0,03

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

1,23

59,95

59,95

9,55

2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

0,23

2.5

Đất di tích danh thắng

7,15

7,98

7,98

1,27

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

2,32

2,32

2,32

0,37

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

10,09

7,18

7,18

1,14

2.8

Đất có mặt nước chuyên dùng

12,79

9,00

9,00

1,43

2.9

Đất sông suối

42,39

38,94

38,94

6,20

2.10

Đất phát triển hạ tầng

119,94

213,35

213,35

33,98

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

6,69

30,20

30,20

4,81

Đất cơ sở y tế

2,80

10,40

10,40

1,66

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

6,80

11,97

11,97

1,91

Đất cơ sở thể dục- thể thao

0,20

8,90

8,90

1,42

2.11

Đất phi nông nghiệp khác

2,54

2,54

0,40

2.12

Đất ở tại đô thị

45,48

186,49

186,49

29,70

3

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng còn lại

4,23

0,12

0,12

0,02

Diện tích đưa vào sử dụng

4,11

4,11

0,65

4

Đất khu dân cư nông thôn

108,69

373,73

373,73

59,51

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

336,34

183,54

152,80

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

260,38

144,10

116,28

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

260,38

144,10

116,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

30,04

13,80

16,24

1.3

Đất trồng cây lâu năm

22,77

12,28

10,49

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

23,15

13,36

9,79

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng chocác mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

2011-2020

Giai đoạn

2011-2015

Giai đoạn

2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

2

Đất phi nông nghiệp

4,11

2,76

1,35

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,10

0,10

2.2

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,10

0,10

2.3

Đất di tích danh thắng

0,05

0,05

2.4

Đất phát triển hạ tầng

2,47

1,52

0,95

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

1,70

1,08

0,62

2.5

Đất ở tại đô thị

1,39

1,04

0,35

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đấtđược xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000; Báocáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụngđất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý doỦy ban nhân dân thành phố Phủ Lý xác lập ngày 20 tháng 11 năm 2013).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý vớicác chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tổng diện tích tự nhiên

627,96

627,96

627,96

627,96

627,96

627,96

1

Đất nông nghiệp

379,88

366,18

323,71

271,66

229,68

196,34

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

260,38

248,88

216,55

173,78

140,78

116,28

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

260,38

248,88

216,55

173,78

140,78

116,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

35,59

35,34

31,68

28,22

24,76

21,79

1.3

Đất trồng cây lâu năm

38,49

38,43

34,70

31,97

29,24

26,21

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

45,42

43,53

40,78

37,69

34,90

32,06

2

Đất phi nông nghiệp

243,85

257,95

300,88

353,59

396,03

430,15

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

2,33

2,70

5,32

13,94

16,56

21,17

2.2

Đất an ninh

0,20

0,20

0,20

0,20

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

1,23

1,23

8,43

22,07

28,93

35,84

2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

0,23

2.5

Đất di tích danh thắng

7,15

7,15

7,15

7,15

7,15

7,15

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

10,09

9,82

9,68

9,68

9,68

9,54

2.8

Đất có mặt nước chuyên dùng

12,79

11,79

11,28

11,30

10,79

8,19

2.9

Đất sông suối

42,39

42,39

42,39

42,39

42,39

42,34

2.10

Đất phát triển hạ tầng

119,94

128,23

141,77

154,03

166,84

171,63

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

6,69

6,69

10,21

14,55

18,06

21,64

Đất cơ sở y tế

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

2,95

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

6,80

6,80

6,71

6,62

9,57

11,89

Đất cơ sở thể dục-thể thao

0,20

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2.11

Đất ở đô thị

45,48

49,78

69,80

87,97

108,63

129,23

3

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng còn lại

4,23

3,83

3,37

2,71

2,25

1,47

Diện tích đưa vào sử dụng

0,40

0,46

0,66

0,46

0,78

4

Đất khu dân cư đô thị

108,69

118,30

150,50

192,58

225,17

255,62

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2011

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

Năm

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

183,54

13,70

42,47

52,05

41,98

33,34

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

144,10

11,50

32,33

42,77

33,00

24,50

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

144,10

11,50

32,33

42,77

33,00

24,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

13,80

0,25

3,66

3,46

3,46

2,97

1.3

Đất trồng cây lâu năm

12,28

0,06

3,73

2,73

2,73

3,03

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

13,36

1,89

2,75

3,09

2,79

2,84

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm

2011

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

Năm

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

2

Đất phi nông nghiệp

2,76

0,40

0,46

0,66

0,46

0,78

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,10

0,10

2.2

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,10

0,10

2.3

Đất phát triển hạ tầng

1,52

0,40

0,28

0,28

0,28

0,28

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

1,08

0,27

0,27

0,27

0,27

2.4

Đất ở tại đô thị

1,04

0,18

0,18

0,18

0,50

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyếtđịnh này, Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Xác định ranh giới, công khai diệntích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đượcduyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyểnđổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất;khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sảnnhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quảnlý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợpđã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

4. Định kỳ hàng năm UBND thành phố có báo cáo kếtquả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợpbáo cáo Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởngSở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBNDthành phố Phủ Lý và Chủ tịch UBND phường Lam Hạ chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông