ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 76/ 2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHQUẢN LÝ, CẤP PHÁT THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢMBẢO TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN KINH PHÍ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBNDngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảohiểm y tế; Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ Quy định vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tại Văn bản số 1428/SLĐTBXH-KHTC ngày 27/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định quản lý, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sáchNhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí” áp dụng trên địa bàn tỉnh HàTĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xãhội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, LĐ-TBXH, Tư pháp, BHXH VN;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX1;
Gửi: Bản giấy và Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ, CẤP PHÁT THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢOTOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN KINH PHÍ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 76/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngđiều chỉnh

1. Phạm vi:

Quy định này xác định phạm vi,trách nhiệm, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Bảo hiểmxã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là Ủy bannhân dân huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủyban nhân dân xã) trong công tác quản lý, quy trình cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế(BHYT) cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phầnkinh phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng:

Đối tượng được Ngân sách Nhà nướcđảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (khôngbao gồm các đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và thân nhân của cácđối tượng này, học sinh, sinh viên).

Việc quản lý, cấp phát và sử dụngthẻ BHYT phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và các nội dungtại Quy định này; đảm bảo nguyên tắc đúng đối tượng và mỗi đối tượng chỉ đượccấp một thẻ BHYT.

Chương II

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH THẺ BHYT

Điều 2. Lập danh sách mua thẻbảo hiểm y tế

1. Đối với trẻ em dưới 06 tuổi:Thôn trưởng, xóm trưởng, tổ trưởng dân phố tiến hành rà soát số lượng trẻ emchưa được cấp thẻ BHYT (đối với các trường hợp chưa đăng ký khai sinh thì hướngdẫn cha mẹ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ để có cơ sở cấp thẻBHYT), chuyển danh sách trẻ em chưa được cấp thẻ BHYT về cán bộ Tư pháp - Hộtịch xã để tổng hợp danh sách trẻ em dưới 06 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT, trẻem mới đăng ký khai sinh trong tháng trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt đề nghịcấp thẻ BHYT.

2. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo:Căn cứ vào thời điểm phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ phụ trách côngtác Lao động - TBXH xã rà soát loại trừ những người đã được cấp thẻ BHYT thuộcđối tượng khác để lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT.

3. Đối với các đối tượng còn lạinếu thẻ BHYT hết hạn vào cuối năm đó (không bao gồm các đối tượng do Bộ Quốcphòng, Bộ Công an và thân nhân của các đối tượng này, học sinh, sinh viên): Vàođầu quý IV hàng năm, cán bộ quản lý từng loại đối tượng của xã phối hợp vớithôn trưởng, xóm trưởng, tổ trưởng dân phố tiến hành rà soát xác định số lượng,danh sách đối tượng do mình quản lý, loại trừ những trường hợp đã có thẻ BHYTthuộc đối tượng khác. Trước ngày 10/11 hàng năm lập danh sách đề nghị cấp thẻBHYT của năm sau.

Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYTphải được Ủy ban nhân dân xã rà soát, thẩm định trước khi phê duyệt, sau đóchuyển về Phòng Lao động - TBXH huyện.

Điều 3. Thẩm định, ra quyếtđịnh phê duyệt danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân huyện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được văn bản và danh sách, hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho cácđối tượng do Ủy ban nhân dân xã lập gửi lên, Phòng Lao động - TBXH huyện ràsoát, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Danh sách,hồ sơ đề nghị phê duyệt của năm sau phải hoàn thành trước ngày 30/11 năm trước.Riêng đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo thời điểm của Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

Điều 4. Tổ chức ký hợp đồng vàin thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được Ngân sách Nhànước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, Phòng Lao động - TBXH huyện thực hiện kýhợp đồng mua thẻ BHYT của năm sau với cơ quan BHXH huyện kèm theo danh sáchđược Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt cùng file dữ liệu tương ứng, chậmnhất ngày 01/12 hàng năm.

Trong thời hạn không quá 10 ngàylàm việc, Bảo hiểm xã hội huyện có trách nhiệm in thẻ BHYT và chuyển trả danhsách cấp thẻ BHYT cho Phòng Lao động - TBXH huyện theo hợp đồng.

Điều 5. Bàn giao, phát thẻ bảohiểm y tế đến người tham gia

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việckể từ ngày cơ quan BHXH huyện bàn giao thẻ BHYT, Phòng Lao động -TBXH huyện cótrách nhiệm phát xong thẻ BHYT cho từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việckể từ ngày nhận thẻ BHYT từ Phòng Lao động -TBXH huyện, Ủy ban nhân dân xã cótrách nhiệm phát xong thẻ BHYT cho từng thôn, xóm, tổ dân phố. Thôn trưởng, xómtrưởng, tổ trưởng dân phố có trách nhiệm giao thẻ BHYT cho đối tượng.

3. Khi phát thẻ BHYT, các cấp, cáccơ quan phải có biên bản giao nhận hoặc sổ giao nhận có ký nhận của người nhậnthẻ. Việc cấp phát thẻ BHYT năm sau cho các đối tượng trên địa bàn phải đượcthực hiện trước ngày 01/01 của năm đó. Quá trình cấp phát thẻ nếu phát hiện đốitượng đã có thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT có sai sót về họ, tên, ngày tháng năm sinhphải thu hồi ngay để đề nghị sửa đổi kịp thời.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các cơquan chuyên môn

1. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngànhcó liên quan hướng dẫn, kiểm tra các huyện thực hiện việc lập danh sách, cấp vàquản lý thẻ BHYT cho các đối tượng theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

b) Phối hợp tổ chức tập huấn,hướng dẫn nghiệp vụ, chuyển giao phần mềm phát hiện trùng lặp đối tượng trongdanh sách đề nghị cấp thẻ BHYT để cấp huyện, xã rà soát.

c) Phối hợp tổ chức kiểm tra việcthực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế, xử lý hoặc đề xuất xử lý các tổchức, cá nhân vi phạm.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Tổ chức tập huấn, hướng dẫnnghiệp vụ, chuyển giao phần mềm phát hiện trùng về BHXH cấp huyện rà soát.

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng côngnghệ thông tin trong quá trình in thẻ BHYT để đảm bảo kịp thời, chính xác; đồngthời phát hiện các trường hợp nghi ngờ trùng thẻ, thông báo cho các đơn vị liênquan kịp thời xử lý.

c) Chỉ đạo, phối hợp với các cơquan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình cấp phát thẻ BHYT, giải quyết cácvấn đề nảy sinh trong việc thực hiện quyền lợi của đối tượng được cấp thẻ BHYTnhằm đảm bảo tốt chính sách chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho đối tượng.

d) Chủ trì phối hợp tổ chức kiểmtra việc thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế, xử lý hoặc đề xuất xửlý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân huyện

1. Chỉ đạo, kiểm tra việc thựchiện chính sách khám, chữa bệnh BHYT cho đối tượng thuộc khoản 2 Điều 1 Quyđịnh này trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm về danhsách đối tượng được cấp thẻ BHYT, tính chính xác về thông tin của đối tượngđược cấp thẻ BHYT.

2. Chỉ đạo các phòng chức năng bốtrí đủ cán bộ làm công tác quản lý, thẩm định danh sách đề nghị cấp phát thẻBHYT, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảngvà Nhà nước về bảo hiểm y tế; đôn đốc, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra cácđơn vị liên quan đảm bảo việc lập danh sách cấp thẻ BHYT không trùng lặp, đúngđối tượng và thời gian quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của PhòngLao động - TBXH huyện

1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện chỉ đạo, hướng dẫn các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xãtriển khai thực hiện việc lập danh sách đề nghị cấp BHYT cho các đối tượng trênđịa bàn đảm bảo không trùng lặp. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã đối chiếu, xácminh kịp thời khi phòng Lao động - TBXH huyện cung cấp danh sách cảnh báo cấptrùng thẻ.

2. Thẩm định, rà soát cảnh báo cấptrùng thẻ cho Ủy ban nhân dân xã trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnphê duyệt. Hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức in và cấp thẻBHYT cho đối tượng. Quản lý, theo dõi biến động về đối tượng thuộc diện ngânsách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT.

3. Kiểm tra và báo cáo định kỳviệc thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗtrợ tiền đóng BHYT về Sở Lao động - TBXH để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của Bảohiểm xã hội huyện

1. Rà soát danh sách đề nghị cấpthẻ BHYT, cung cấp danh sách cảnh báo trùng cấp (nếu có) cho Phòng Lao động -TBXH huyện để phối hợp với Ủy ban nhân dân xã đối chiếu, xác minh trước khithực hiện in thẻ BHYT.

2. Tổ chức hoàn thiện quy trình invà phát hành thẻ BHYT theo mẫu, đảm bảo đúng đối tượng và tính chính xác vềnhững thông tin của người được cấp thẻ. Thực hiện việc cấp lại thẻ, đổi thẻBHYT theo quy định.

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng côngnghệ thông tin trong quá trình in thẻ BHYT để phát hiện các trường hợp nghi ngờtrùng thẻ, thông báo cho các đơn vị liên quan kịp thời xử lý.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân xã

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnLuật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thựchiện tới người dân.

2. Căn cứ số lượng đối tượng quảnlý để thành lập Ban quản lý cấp thẻ BHYT (sau đây gọi chung là Ban quản Iý) phùhợp với điều kiện cụ thể của địa phương, gồm các thành phần:

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân xã là Trưởng Ban;

b) Công chức phụ trách công tácLao động - TBXH là thường trực Hội đồng, tham mưu, giúp việc trực tiếp choTrưởng ban.

c) Các thành viên: Công chức phụtrách công tác Tư pháp - Hộ tịch, Ban chỉ huy quân sự, Công an, Hội cựu chiếnbinh, các đoàn thể liên quan (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định) xã,phường, thị trấn;

3. Trách nhiệm của các thành viênBan quản lý:

a) Trưởng Ban Quản lý có tráchnhiệm tổ chức và chủ trì các hoạt động của Ban; lập danh sách đề nghị cấp thẻBHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT trênđịa bàn xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt, đảm bảo danh sách gửilên cấp trên đề nghị cấp thẻ BHYT không có đối tượng nào trùng lặp.

b) Thường trực Ban Quản lý cótrách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên trong Ban chịu trách nhiệmchính trong việc áp dụng phần mềm quản lý giúp phát hiện các trường hợp nghingờ trùng thẻ để xử lý, bảo đảm không cấp có đối tượng nào được cấp trùng thẻ.

c) Các thành viên Ban Quản lý khilập danh sách phải phối hợp, đối chiếu nhau để đảm bảo trong mỗi danh sách vàgiữa các danh sách không có đối tượng nào trùng lặp. Kiểm tra, xác minh kịpthời khi có danh sách cảnh báo cấp trùng do Phòng Lao động - TBXH yêu cầu (mỗingười chỉ được tham gia BHYT theo một đối tượng, trường hợp một người đồng thờithuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầutiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều1 Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn bảo hiểm y tế).

4. Các thành viên Ban Quản lý phốihợp với thôn trưởng, tổ trưởng dân phố lập danh sách, kiểm tra, thẩm địnhchuyển Ủy ban nhân dân xã phê duyệt gửi Phòng LĐ-TB&XH huyện trình Ủy bannhân dân huyện ra quyết định phê duyệt danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượngquy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy định này; tổ chức, phát thẻ BHYT kịp thời, đúngđối tượng.

5. Quản lý, theo dõi biến động vềđối tượng cấp thẻ BHYT, báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động -TBXH huyện) và Bảo hiểm xã hội huyện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Căn cứ Quy định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khaithực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh để được hướng dẫn xử lý; trườnghợp có nội dung chưa phù hợp thì tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định./.