ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚCDƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí vàlệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệphí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phívà lệ phí;

Căn cứ Thông số 63/2002/T T-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Thông số 45/2006/T T-BTC ngày 25/5/2006của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện các quy định phápluật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông số 02/2014/T T-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhândân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 679/T Tr-STC ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh LàoCai, cụ thể:

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, nhân tham gia các hoạt động liên quan đếnviệc thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

2.Mức thu phí:

a)Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm, mức thu 300.000 đồng/01 báo cáo;

b)Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500m3/ngày đêm, mức thu 1.200.000 đồng/01 báo cáo;

c)Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm, mức thu 3.000.000 đồng/01 báo cáo;

d)Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm, mức thu 5.000.000 đồng/01 báo cáo;

đ)Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quyđịnh nêu trên.

3.Quản lý, sử dụng nguồn thu phí:

a)Đơn vị thu phí: Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụthẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất;

b)Quy định tỷ lệ nộp ngân sách: cơ quan, đơn vị tổ chức thu phí được để lại 20%trên tổng số tiền phí thực thu, nộp 80% vào ngân sách nhà nước theo quy địnhcủa Luật Ngân sách;

c)Quản lý, sử dụng:

-Nguồn thu từ phí được quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lýtài chính;

-Chứng từ thu phí thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, pháthành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ, chứng từ thu tiền phí, lệphí.

Điều2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở:Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyếtđịnh có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyếtđịnh số 39/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hànhPhí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địabàn tỉnh Lào Cai./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Doãn Văn Hưởng