UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76-NS/VGNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ MUA BÒ THỊT

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 106-CP ngày 24 tháng 06 năm 1965 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 210-CP ngày 09-09-1974 về phương hướng, nhiệm vụ giá cả trong hai năm 1974 – 1975;
Sau khi trao đổi với các ngành có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay điều chỉnh và quy định giá mua một kilôgam thịt bò như sau:

Miền núi

Trung du và đồng bằng

A

B

A

B

- Từ 2 tuổi đến 3 tuổi

- Trên 3 tuổi đến 8 tuổi

- Trên 8 tuổi và bò cày kéo già thải loại

- Bò sữa thải loại

1,45đ

1,10đ

0,90đ

0,95đ

1,20đ

0,95đ

0,85đ

0,90đ

1,60đ

1,30đ

1,00đ

1,05đ

1,35đ

1,40đ

0,90đ

1,00đ

Điều 2. – Quy cách, phẩm chất bò thịt, khu vực và địa điểm áp dụng giá mua; biện pháp cân đo vẫn theo như công văn số 3488-NT/VG ngày 12-11-1970 của Bộ Nội thương.

Điều 3. - Quyết định này có giá trị thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 1974.

Q. CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚCTô Duy