UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30.7.2003 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV , ngày 15.01.2004 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30.7.2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 29/2005/QĐ-BNV ngày 01.3.2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong ViệtNam;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Gia Bình và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 44/TTr-SNV ngày 27.4.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Gia Bình. Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Gia Bình là một tổ chức xã hội, tập hợp lực lượng quần chúng đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến.

Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Gia Bình là thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Bình; gắn bó mật thiết với Đoàn TNCS Hồ Chí Mình huyện Gia Bình. Hội đại diện cho cán bộ, đội viên TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tập hợp, đoàn kết và phát huy bản chất, truyền thống TNXP để tạo nên sức mạnh mới, vận động hội viên tích cực tham gia phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, là nhân chứng lịch sử, làm chỗ dựa cho chính quyền giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP.

Hội hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, dân chủ, hiệp thương, đồng thuận; Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng; là một tổ chức tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; phạm vi hoạt động của hội trên địa bàn huyện Gia Bình.

Trụ sở của Hội: Đặt tại trụ sở cơ quan Huyện Đoàn Gia Bình.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn; hệ thống tổ chức và tài chính của Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Gia Bình:

1, Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Động viên, giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên hoàn cảnh để có cuộc sống khoẻ, sốngvui, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xoá tình trạng đói nghèo trong gia đình cựu TNXP;

- Phát huy truyền thống, bản chất TNXP, động viên sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tác động. Cùng Mặt trận, các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

- Phát hiện các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP, giúp chính quyền thẩm định và xác lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiến hành thu thập thông tin về nơi đồng đội đã hi sinh, tổ chức đi tìm và quy tập hài cốt về nghĩa trang liệt sỹ;

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Bình tiến hành các biện pháp giáo dục truyền thống Cách mạng và truyền thống của lực lượng TNXP đối với thanh, thiều niên;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Gia Bình và của pháp luật.

2, Hệ thống tổ chức của Hội, gồm:

- Huyện hội;

- Các chi hội ở các xã, phường, thị trấn.

3, Tài chính của Hội, gồm:

- Hộiphí do hội viên đóng góp;

- Các khoản thu do hoạt động của Hội và các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủtrưởngcác cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Gia Bình và Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Gia Bình căn cứ quyết định thi hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ