TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 760-QĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1965

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƯỚC PHÍ CÔNG VĂN, VÀ GÓI THƯ GỬI ĐI NƯỚC CỘNG HOÀ CU-BA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH

Căn cứ Nghị định số 121-CP ngày 28 tháng 08 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện và truyền thanh;
Căn cứ Nghị định số 236-NĐ ngày 29/12/1954 của Bộ Giao thông và Bưu điện quy định các loại bưu phẩm gửi ra nước ngoài;
Căn cứ việc gia nhập của nước Cộng hoà Cu Ba vào tổ chức bưu điện các nước xã hội chủ nghĩa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định cước phí công văn; thư và gói thư gửi đi nước Cộng hoà Cu Ba được tính theo giá cước đối với các nước xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 1965. Tất cả những điều đã quy định trước trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Bưu chính và Phát hành báo chí, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài vụ, Giám đốc sở, Trưởng ty Bưu điện và truyền thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH
Trần Quang Bình