THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 760/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ KHI CHUYỂN TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNGI-CTCP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1476/TTr-BNN-ĐMDN ngày 04tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy mô vàcơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Mía đường I-CTCP để chuyển thành công ty cổphần như sau:

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty Míađường I-CTCP là 430.490.990.000 đồng, tương ứng với 43.049.099 cổ phần;

2. Cơ cấu vốn điều lệ:

a) Cổ phần Nhà nước nắm giữ:38.400.000 cổ phần, chiếm 89,20% vốn điều lệ;

b) Cổ phần bán ưu đãi cho người laođộng: 514.179 cổ phần, chiếm 1,20% vốn điều lệ;

c) Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiếnlược: 3.625.000 cổ phần, chiếm 8,42% vốn điều lệ, gồm:

- Tổng công ty Mía đường II-CTCP là3.425.000 cổ phần, chiếm 7,96%;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn KimHà Việt là 200.000 cổ phần, chiếm 0,46%;

d) Cổ phần bán đấu giá cho nhà đầutư bên ngoài: 509.920 cổ phần, chiếm 1,18% vốn điều lệ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh vàXã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa vàHội đồng thành viên Tổng công ty Mía đường I chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Mía đường I;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh