ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt phương án thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg , ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
_____________________________

CHỦ TỊCH Y BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg , ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

Căn cứ Thông tư số 35/2008/TT-BTC , ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg , ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BNN-KTBVNL , ngày 06/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg , ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Công điện số 30/CĐ-BNN-KTBVNL , ngày 19/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg , ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg, ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ theo phương án số 01/LS-SNN-STC , ngày 30/6/2008 của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính.

(Đính kèm phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai thực hiện phương án nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Minh Chánh