BỘ XÂY DỰNG
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công cố một số thủ tục hành chính ban hành mới; Công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau:
1. Công bố ban hành mới các thủ tục hành chính về Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài; gia hạn công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
2. Công bố sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, mẫu đơn, căn cứ pháp lý các thủ tục hành chính về Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.
3. Công bố sửa đổi, bổ sung về lệ phí và căn cứ pháp lý các thủ tục hành chính về Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục về Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình, kỹ sư định giá xây dựng.
4. Bãi bỏ thủ tục hành chính “Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam”.
(Chi tiết nội dung thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2.Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Phòng KSTT.
BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng