THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁTTRIỂN TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN NĂM 2020”

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực ViệtNam thời kỳ 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án phát triển trường nghềchất lượng cao đến năm 2020” với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển trường nghề chất lượng cao để đào tạonhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có kiến thức, kỹ năng vàtrách nhiệm nghề nghiệp cao, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của người laođộng và của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thànhcông mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy

2. Phát triển trường nghề chất lượng cao trên cơ sởkế thừa, phát huy thành tựu và những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinhnghiệm về đào tạo nghề của thế giới; bảo đảm tính hệ thống, dài hạn với cácgiải pháp đồng bộ, khả thi, có lộ trình, bước đi phùhợp.

3. Phát triển trường nghề chất lượng cao theo hướng“mở”. Nhà nước có cơ chế, chính sách đặc thù và hỗ trợ đầu tư đồng bộ cho cáctrường nghề được lựa chọn để đạt các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao;đồng thời có cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa để nhữngtrường nghề khác xây dựng đạt các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao vàđược đánh giá, công nhận.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 40 trường nghề chấtlượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vựcASEAN hoặc quốc tế công nhận, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nghềở Việt Nam và đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2014 - 2016

Từng bước thí điểm đào tạo 34 nghềtheo các chương trình đào tạo nghề được chuyển giao từ nước ngoài theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vớiquy mô tối thiểu 25 học sinh, sinh viên mỗi nghề một năm. Ưu tiên hỗ trợ đầu tưtập trung, đồng bộ cho những trường nghề đã được lựa chọn có năng lực đào tạo tốt,gần với các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao.

b) Giai đoạn 2017 - 2020

Từng bước mở rộng đào tạo các nghềđã thí điểm đào tạo có học sinh, sinh viên tốt nghiệp được đánh giá, công nhậnvăn bằng, chứng chỉ bởi các tổ chức giáo dục đào tạo có uy tín của các nướctiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế. Phấn đấu đến năm 2018 có khoảng 15 trườngđược kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường nghề chất lượngcao; đến năm 2019 có thêm khoảng 15 trường và đến năm 2020 có khoảng 40 trườngchất lượng cao.

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện nay ?

III. TIÊU CHÍ CỦA TRƯỜNG NGHỀCHẤT LƯỢNG CAO

Trường được công nhận là trườngnghề chất lượng cao khi được cơ quan kiểm định chất lượng dạy nghề đánh giá đápứng đủ các tiêu chí sau đây:

1. Về quy mô đào tạo: Quy mô đàotạo tối thiểu là 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề(tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh,sinh viên học các nghề trọng điểm.

2. Về việc làm sau đào tạo: Có ítnhất 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạotrong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, trong đó các nghề trọng điểm đạt ítnhất là 90%.

3. Về trình độ học sinh, sinh viênsau đào tạo: 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp nghề đạt bậc 2/5,hệ cao đẳng nghề đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và có trình độtin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếngAnh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, học sinh, sinh viêntốt nghiệp các nghề trọng điểm theo chương trình đào tạo được chuyển giao từnước ngoài có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đươngtrở lên và được các tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặcquốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ.

4. Về kiểm định chất lượng: Trườngđạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề; 100% nghềđào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

5. Về giáo viên, giảng viên: 100%giáo viên đạt chuẩn quy định, có trình độ tin học IC3 hoặc tương đương trở lên,trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trongđó, giáo viên dạy các nghề trọng điểm được chuyển giao có trình độ ngoại ngữ tiếngAnh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên.

6. Về quản trị nhà trường: 100%cán bộ quản của trường được cấp chứngchỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề. Các hoạt động quản lý của trường vàchương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo cáccông nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰCHIỆN ĐỀ ÁN

1. Lựa chọn một số trường nghề cónăng lực đào tạo nghề tốt và có phương án, lộ trình hỗ trợ đầu tư tập trung,đồng bộ theo quy định để đạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao vào năm2020 (danh sách trường nghề được lựa chọn tại Phụ lục kèm theo).

>> Xem thêm:  Trong thời gian bao lâu kể từ ngày mua xe phải tiến hành thủ tục đăng ký xe máy ?

2. Tăng cường các điều kiện bảođảm chất lượng, đổi mới công tác quản lý và giảng dạy theo hướng tiếp cận trìnhđộ của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế đối với các trườngnghề được lựa chọn, cụ thể:

a) Đối với nghề đào tạo theochương trình chuyển giao từ nước ngoài: Triển khai có hiệu quả Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đàotạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghềtrọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt; hỗ trợ đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạynghề đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo được chuyển giao;

b) Đối với các nghề đào tạo khác:Xây dựng và ban hành chương trình, giáo trình dạy nghề trên cơ sở tiêu chuẩn kỹnăng nghề quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn cho giáo viên, cán bộ quản lýdạy nghề; hỗ trợ đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm, học liệudạy nghề theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

c) Đào tạo ngoại ngữ, tin học chogiáo viên, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm có đủnăng lực, trình độ quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo tiêu chí của trườngnghề chất lượng cao.

3. Xây dựng và áp dụng hệ thống quảnlý chất lượng đào tạo ở các trường nghề được lựa chọn; triển khai số hóa cáchoạt động quản lý đào tạo, quản lý chất lượng, quản lý cán bộ, giáo viên và môphỏng hóa các chương trình đào tạo, trước hết là các nghề trọng điểm theo cáccông nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

4. Về cơ chế, chính sách pháttriển trường nghề chất lượng cao

a) Có cơ chế, chính sách đẩy mạnhxã hội hóa và khuyến khích các trường nghề (công lập và tư thục) tăng cường cácđiều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo tiêu chí của trường nghề chất lượngcao, bao gồm:

- Ưu đãi về tín dụng đầu tư cơ sởvật chất, thiết bị dạy nghề theo quy định của pháp luật;

- Ưu đãi về thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắnvới đào tạo theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý,giáo viên dạy nghề; sử dụng chương trình, giáo trình dạy các nghề trọng điểm;

>> Xem thêm:  Thủ tục ủy quyền sử dụng xe máy ? Cách đăng ký sang tên xe máy khác tỉnh ?

- Thí điểm đào tạo các nghề trọng điểmtừ ngân sách nhà nước.

b) Ngoài cơ chế theo quy định hiệnhành của Nhà nước đối với các đơn vị sựnghiệp công lập, các trường nghề được lựa chọn đầu tư để trở thành trường nghềchất lượng cao được thí điểm áp dụng, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và quảnlý tài chính, tài sản, bao gồm:

- Xây dựng và quy định mức thu họcphí, lệ phí thi và tuyển sinh và báo cáo Bộ, ngành, địa phương cơ quan chủ quản của trường phê duyệt và côngkhai mức thu trước khi thực hiện;

- Quyết định các nội dung và mứcchi từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên (bao gồm cả kinh phí do ngân sáchnhà nước cấp và thu sự nghiệp) trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm côngkhai, minh bạch và hiệu quả theo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệmvụ được giao;

- Tự chủ quản lý, sử dụng cơ sởvật chất, trang thiết bị đã được đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,dịch vụ gắn với đào tạo (kể cả liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu củaxã hội theo quy định của pháp luật); tự chủ về tiền công, tiền lương đối với giáo viên, cán bộ và học sinh, sinh viên trựctiếp tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo.

c) Khuyến khích, ưu tiên các doanhnghiệp trực tiếp cùng với nhà trường tổ chức đào tạo một số nghề trọng điểm gắnvới lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Các trường nghề được công nhậnđạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao được Nhà nước ưu tiên đặt hàng thựchiện các dịch vụ dạy nghề từ ngân sách nhà nước.

5. Chủ động, tích cực triển khaihội nhập quốc tế về dạy nghề theo “Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạynghề đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Tổ chức kiểm định, đánh giá,công nhận

a) Việc đánh giá, công nhận trìnhđộ của học sinh, sinh viên tốt nghiệp các nghề đào tạo theo chương trình được chuyểngiao phải được tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín trên thế giới có chức năngđánh giá, thẩm định và công nhận bằng cấp thực hiện.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về cấp sổ đỏ đất ở và đất sử dụng 50 năm ?

b) Việc kiểm định, đánh giá, côngnhận chương trình đào tạo của từng nghề và trường nghề chất lượng cao do Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội quy định.

V. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆNĐỀ ÁN

1. Ngân sách Trung ương thông qua Chươngtrình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 và cácchương trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn 2016 - 2020 theo cơ chế hỗ trợcó mục tiêu từ Ngân sách Trung ương, bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ cho cáctrường được lựa chọn với các nội dung:

a) Phát triển hệ thống thông tin,số hóa và mô phỏng hóa các hoạt động quản lý và chương trình đào tạo các nghề trọngđiểm;

b) Phát triển chương trình, giáotrình dạy nghề;

c) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vàcán bộ quản lý dạy nghề;

d) Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất,thiết bị, phần mềm, học liệu dạy nghề;

đ) Đào tạo các nghề trọng điểmtheo cơ chế Nhà nước đặt hàng;

e) Phát triển các hoạt động kiểmđịnh, đánh giá và công nhận.

2. Các Bộ, ngành, địa phương chủquản trường nghề có trách nhiệm huy động các nguồn lực từ kinh phí chi thườngxuyên, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình, dự án trong và ngoài nước,nguồn thu sự nghiệp của các trường và các nguồn vốn hợp pháp khác để cùng vớihỗ trợ của ngân sách Trung ương đầu tư đồng bộ cho các trường được lựa chọnnhằm đạt các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao; bảo đảm chi phí đào tạonghề của các trường.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu thì bị xử phạt như thế nào ?

3. Đẩy mạnh việc huy động và lồngghép các nguồn lực tài chính từ các chương trình, dự án ODA, các tổ chức, cánhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư tăng cường các điều kiện bảo đảm chấtlượng đào tạo của các trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhvà Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án, cụ thể:

a) Ban hành Thông tư quy định chitiết về tiêu chí, cách thức và quy trình đánh giá, công nhận trường nghề đạttiêu chuẩn chất lượng cao; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các trườngnghề tổ chức thực hiện;

b) Xây dựng phương án, lộ trình hỗtrợ đầu tư tập trung, đồng bộ cho các trường nghề được lựa chọn phù hợp vớikhả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các cơ chế, chính sách để pháttriển trường nghề chất lượng cao;

d) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địaphương xây dựng kế hoạch, dự toán và tổng hợp nhu cầu kinh phí đầu tư trườngnghề chất lượng cao, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào kế hoạch, dự toán ngân sách 5 nămvà hàng năm; tổ chức thực hiện đầu tư tập trung, đồng bộ cho các trường nghềchất lượng cao được lựa chọn theo quy định;

đ) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5năm và hàng năm về phát triển các trường nghề chất lượng cao gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào quyhoạch phát triển nhân lực chung của cả nước;

e) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,tổng hợp tình hình thực hiện Đề án vàđịnh kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án sau 3 năm thực hiện và tổng kết vào năm2020.

>> Xem thêm:  Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động?

2. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan bố tríkinh phí sự nghiệp theo phân cấp ngân sách hiện hành và khả năng cân đối củangân sách nhà nước trong từng thời kỳ;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể các cơ chế, chính sách để pháttriển trường nghề chất lượng cao; kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương có liênquan bố trí vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tráiphiếu chính phủ (nếu có), vốn ODA và các chương trình, dự án, đề án trọng điểm quốcgia để thực hiện Đề án theo phân cấp ngânsách hiện hành và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiếnlược phát triển nhân lực và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từngthời kỳ;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, hướngdẫn các cơ chế, chính sách để phát triển trường nghề chất lượng cao; phối hợpkiểm tra và giám sát tình hình thực hiện.

4. Các Bộ, cơ quan Trung ương củacác tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương là cơ quan chủ quản của các trường được lựa chọn đầu tư:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo các trườngcăn cứ vào tiêu chí của trường nghề chất lượng cao và hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để xây dựng dự án đầu tư theo lộ trình;

b) Phê duyệt dự án đầu tư trườngnghề chất lượng cao theo quy định (sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở Trung ương) vàgửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và xây dựng kếhoạch, kinh phí hàng năm;

c) Huy động và phân bổ các nguồnkinh phí hàng năm cho các trường theo lộ trình thực hiện dự án và đồng bộ vớinguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương, bảo đảm đủ vốn thực hiện dự án đã phêduyệt;

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe khi không xác định được chủ cũ của xe ?

d) Bảo đảm các điều kiện về đấtđai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để các trường triển khai thực hiện cóhiệu quả nhiệm vụ được giao;

đ) Hàng năm đánh giá kết quả thựchiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH, V.Ill;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

PHỤ LỤC

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe ô tô cùng tỉnh và mức phạt khi chậm sang tên

DANH SÁCH TRƯỜNGNGHỀ ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG, ĐỒNG BỘ THEO TIÊU CHÍ TRƯỜNG NGHỀ CHẤTLƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đếnnăm 2020”)

TT

Tên trường

Thuộc Bộ, Ngành, Tỉnh/Thành phố

Nằm trên địa bàn Tỉnh/Thành phố

1

Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

Bình Định

Bình Định

2

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên xe ô tô khác tỉnh? Kt3 có được sử dụng để đăng ký xe không ?

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

3

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ninh Bình

4

Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

>> Xem thêm:  Mua xe môtô từ trung quốc về việt nam thì cần những điều kiện gì ?

Vĩnh Phúc

5

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Hà Nội

6

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội

7

>> Xem thêm:  Người bán xe cũ chỉ có giấy ủy quyền thì có kí hợp đồng mua xe được không ?

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

9

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Nghệ An

>> Xem thêm:  Có thể sang tên xe máy ở đâu ? Thủ tục mua bán sang tên ô tô cũ

Nghệ An

10

Trường Cao đẳng nghề số 3

Bộ Quốc phòng

Hải Phòng

11

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Hà Nội

12

>> Xem thêm:  Mức phạt đối với việc chậm sang tên xe máy ? Mua xe cũ có phải sang tên không ?

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang

Khánh Hòa

Khánh Hòa

13

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Cần Thơ

Cần Thơ

14

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đà Nng

15

Trường Cao đẳng nghề số 8

Bộ Quốc phòng

Đồng Nai

16

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bình Định

17

Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

18

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

Bộ Giao thông Vận tải

Hải Phòng

19

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh

20

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thừa Thiên Huế

21

Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2

Bộ Xây dựng

Đồng Nai

22

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phú Thọ

23

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và dịch vụ Hải Phòng

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Hải Phòng

24

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Yên Bái

Yên Bái

25

Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP

Bộ Quốc phòng

Nghệ An

26

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Hải Dương

Hải Dương

27

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

28

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội

29

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

Lâm Đồng

Lâm Đồng

30

Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Đắk Lắk

Đắk Lắk

31

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng Nai

32

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang

33

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I

Bộ Giao thông Vận tải

Hà Nội

34

Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III

Bộ Giao thông Vận tải

Thành phố Hồ Chí Minh

35

Trường Cao đẳng nghề Nam Định

Nam Định

Nam Định

36

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ninh Bình

37

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu

38

Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương Mại Nghệ An

Nghệ An

Nghệ An

39

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Tĩnh

40

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

Kiên Giang

Kiên Giang

41

Trường Cao đẳng nghề số 1

Bộ Quốc phòng

Thái Nguyên

42

Trường Cao đẳng nghề số 20

Bộ Quốc phòng

Nam Định

43

Trường Cao đẳng nghề số 5

Bộ Quốc phòng

Đà Nng

44

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Bắc Ninh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bắc Ninh

45

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

Bình Dương

Bình Dương