UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 761 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh giá phân đạm cung cấp vụ mùa năm 1990

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ giá giao phân đạm của Tổng Công ty vật tư nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và CNTP tại công văn số.......ngày 25/6/1990;

Căn cứ vào đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp tại cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 1990 có sự tham gia của các ngành, các đoàn thể có liên quan thống nhất điều chỉnh giá phân bón,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh giá bán phân đạm trong định mức cung cấp đợt 2 cho mỗi sào 1 kg Urê trong vụ mùa 1990 là:

- Phân đạm Urê Liên Xô bao l.OOOđ/kg (một ngàn đồng một cân).

- Phân đạm Urê Liên Xô rời đóng bao 990đ/kg (Chín trăm chín mươi đồng mộy cân).

- Phân đạm SA 440đ/kg (Bốn trăm bốn mươi đồng một cân).

- Phân đạm SA rời 430đ/kg (Bốn trăm ba mươi đồng một cân).

- Giá bán này là giá của Công ty vật tư nông nghiệp thành phố bán cho tập thể HTX nông nghiệp do UBND huyện sở tại điều hành trên cơ sở diện tích lúa đã cung cấp đợt 1.

Điều 2. Giao cho đồng chí Giám đốc Sở Nông lâm nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính, trực tiếp hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện ở các huyện bảo đảm nông dân có đạm bón đúng thời vụ cả 2 đợt đạt 2,5 kg Urê/sào.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở nông lâm nghiệp, Sở Tài chính, Công ty Vật tư nông nghiệp thành phố, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện quyết định này bảo đảm khẩn trương, kịp thời vụ ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng