ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hộiđồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận,phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm khôngtổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dânhuyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xâydựng;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờtrình số 143/TTr-TP ngày 02 tháng 7 năm 2013 về đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạmpháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 03 văn bản quy phạmpháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và 01 văn bảnquy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờban hành.

(Đính kèm danh mục văn bản bãi bỏ)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânhuyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban huyện, Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dânhuyện Cần Giờ)

STT

Hình thức

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

01

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND

ngày 25/12/2007

Quyết định về thành lập Thanh tra Xây dựng huyện Cần Giờ và Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn

02

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

ngày 06/8/2009

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

03

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

ngày 11/5/2010

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ

04

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

ngày 06/7/2012

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2012