ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7644/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH TẠM THỜI VỀ MỨC THU KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚCGIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA NHƯNGKHÔNG CÓ PHƯƠNG ÁN KHAI HOANG, PHỤC HÓA, CẢI TẠO CÁC VÙNG ĐẤT TRỒNG LÚA KÉMCHẤT LƯỢNG VÀ ĐẤT TRỒNG TRỌT KHÁC ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT MÀ XIN NỘP BẰNGTIỀN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 9 NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2003; Nghịđịnh số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đấttrồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchhỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 11/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềhướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tíchđất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng đất;

Căn cứ văn bản số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiệndự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa;

Xét đề nghị của liên ngành: SởTài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntại Tờ trình số 6358/TTrLN-STC ngày 15/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định tạm thời vềthực hiện khoản 2 Điều 9 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

1. Phê duyệt kinh phí thu của cáctổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất vào mục đích phi nôngnghiệp từ đất trồng lúa nước nhưng không có phương án thực hiện khai hoang,phục hóa, cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng và đất trồng trọt khácđể bổ sung diện tích đất trồng lúa nước bị mất tại địa phương được cấp có thẩmquyền phê duyệt mà đề nghị nộp bằng tiền cho Nhà nước để thực hiện phương ánkhai hoang, phục hóa, cải tạo đất tại địa phương là 38.000 đồng/m2 (ba mươitám ngàn đồng).

2. Sau khi Bộ Tài chính, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 9 Nghịđịnh số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì thực hiện theo hướng dẫn đó và UBNDThành phố không xem xét lại mức kinh phí tạm thu quy định tại khoản 1 điều nàyđối với các đơn vị đã thực hiện việc nộp kinh phí này vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhchủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố nghiên cứu, đề xuất, báo cáoUBND Thành phố (trước ngày 25/12/2013) các nội dung:

- Xác định cụ thể phạm vi và đốitượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ vàkhoản 2 văn bản số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môitrường;

- Việc áp dụng đối với các trườnghợp đã thực hiện trước ngày ban hành Quyết định này và sau ngày 1/7/2012 (trongđó phân biệt giữa dự án sử dụng ngân sách Nhà nước; dự án sử dụng vốn của tổchức, cá nhân);

- Quy định về việc lập và phê duyệtphương án thu khoản kinh phí này, đảm bảo thực hiện đồng thời với việc lập vàphê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và việc chuyển kinh phí về ngân sáchThành phố để quản lý, bố trí sử dụng.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; TrưởngBan chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thịxã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Bộ: TN&MT; TC, NN&PTNT;
- Các PVP, TH, TNc, đ, n, n TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh