BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHI QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NĂM 2011
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính;
Căn cứ Quyết định 1640/QĐ-BNN-VP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ;
Căn cứ Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC ngày 11/4/2008 về ban hành Quy định nội dung và định mức chi cho công tác cải cách hành chính;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Căn cứ vào nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này được hưởng kinh phí quản lý và điều hành thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ.
Điều 2. Mức kinh phí được hưởng hàng tháng là 300.000đồng/người/tháng.
Thời gian được hưởng từ ngày 01/01/2011.
Nguồn kinh phí lấy từ kinh phí cải cách hành chính của Bộ được bố trí hàng năm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, các thành viên có tên theo Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC, VPTTCCHC
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

DANH SÁCH

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

CÁN BỘ ĐƯỢC HƯỞNG KINH PHÍ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BNN-TC ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú
1.
Ông Nguyễn Minh Nhạn
Chánh Văn phòng Bộ
Tham mưu, chỉ đạo CCHC của Bộ
2.
Ông Vũ Xuân Thủy
Phó Bí thư TT Đảng ủy cơ quan Bộ
Tham mưu, chỉ đạo CCHC của Bộ
3.
Ông Trần Quốc Tuấn
Phó Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh VPTTCCHC
Kiêm nhiệm chỉ đạo, điều hành thường trực CCHC của Bộ
4.
Ông Nguyễn Văn Việt
Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực cải cách thể chế
5.
Ông Trang Hiếu Dũng
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Kế hoạch
6.
Ông Nguyễn Văn Hà
Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Tài chính công
7.
Bà Lê Thị Bình
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực TC.bộ máy&nguồn nhân lực
8.
Ông Đinh Vũ Thanh
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học CN&MT
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Khoa học công nghệ
9.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Phó Vụ trưởng Vụ HTQT
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Hợp tác quốc tế
10.
Ông Vương Đức Hinh
Phó Chánh Văn phòng TTCCHC
Tham mưu, chuyên trách công tác thường trực CCHC
11.
Ông Cao Cảnh Giác
Trưởng phòng Kiểm soát TTHC
Tham mưu, chuyên trách lĩnh vực kiểm soát CCHC
12.
Ông Nguyễn Văn Chử
Chuyên viên Văn phòng TTCCHC
Chuyên trách công tác thường trực CCHC
13.
Bà Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Văn phòng TTCCHC
Chuyên trách công tác thường trực CCHC
14.
Ông Nguyễn Văn Tiện
Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC
Chuyên trách lĩnh vực kiểm soát TTHC
15.
Bà Lê Thị Lệ Thu
Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC
Chuyên trách lĩnh vực kiểm soát TTHC
Hưởng từ tháng 3/2011
16.
Ông Nguyễn Quang Dự
Trưởng P. Tổng hợp, Vụ HTQT
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực HTQT
17.
Bà Nguyễn Thị Thúy Vân
Phó phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Tổ chức bộ máy & PT nguồn nhân lực
18.
Ông Nguyễn Văn Hùng
CV Vụ Tài chính
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Tài chính công
19.
Ông Nguyễn Quốc Nghị
Chuyên viên Vụ Khoa học CN&MT
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực KHCN
20.
Ông Nguyễn Hoàng Đan
Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Kế hoạch
21.
Bà Ngô Thị Tuyết
Chuyên viên Vụ Pháp chế
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Thể chế
22.
Ông Nguyễn Công Hiền
Chuyên viên Văn phòng Bộ
Giúp việc Thứ trưởng phụ trách CCHC
23.
Bà Nguyễn Thị Kim Thành
Trưởng phòng Kế toán
Theo dõi thực hiện cải cách tài chính công khối CQ Bộ
24.
Bà Đặng Thị Lan Hương
CV phòng Kế toán
Thanh toán kinh phí CCHC

Ghi chú: Các Ông, Bà có tên trong danh sách tại các số thứ tự: 11, 14, 15 hưởng kinh phí theo nguồn kinh phí cải cách hành chính trong dự toán kinh phí của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?