ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẮM MỐC CHỈ GIỚI PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Pháp lệnh của y ban thường vụ Quốc hội số 32/PL- UBTVQH10 ngày 04/4/2001 về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ quy định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công thương quy định về quảnlý an toàn đập của công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 202/TTr-STNMT ngày 01/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy điện Thác Mơ, với nội dung như sau:

1. Mục tiêu Phương án: Xác định và cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập công trình Thủy điện Thác Mơ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý an toàn đập theo Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 đã đượcy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thông qua ngày 04/04/2001.

2. Địa điểm và thời gian thực hiện:

- Địa điểm: dự án nằm trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long.

- Thời gian thực hiện: năm 2016.

3. Nội dung công việc và khối lượng dự kiến:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị

Khi lượng dự kiến

1

Thu thập tài liệu

Tạm tính

1

2

Tìm đim cũ (tính bng 2 công)

công

2

3

Đo kết ni vào đim tam giác nhà nước (không xây dựng mốc)

điểm

2

4

Xây dựng đim tam giác hạng IV

đim

3

5

Xây dựng điểm đường chuyền cấp 1

đim

9

6

Xây dựng điểm đường chuyền cấp 2

đim

35

7

Đnh vđiểm mốc ranh

đim

266

8

Xây dựng mốc ranh giới

mc

266

9

S hóa bản đ1/10000, h=5m (phục vụ lập dự án)

ha

1200

10

Lập tài liệu

%

5

11

Bàn giao mc

công

12

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

5. Dự toán chi phí: 968.453.915 đồng (Chín trăm sáu mươi tám triệu, bn trăm năm mươi ba nghìn, chín trăm mười lăm đồng).

6. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ.

Điều 2. Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long; Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.KTN, KTTH;
- Lưu: VT (HH139).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh