ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt giá bán nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại cụm công nghiệp
Nam Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ luật tổ chức HĐND – UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 104/2004/TTLT-BTC-BXD , ngày 8/11/2004 của Liên Bộ Tài chính- Xây dựng hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thu nước sạch tại các đô thị;

Xét đề nghị của sở Tài chính tại Tờ trình số: 103/TC – GCS, ngày 28/02/2008 về việc báo cáo kết quả thẩm định giá bán nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp Nam Quang, huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt mức giá bán nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp Nam Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2008- 2009 là: 400,đồng/m3 (Bốn trăm đồng).

Điều 2. Mức giá trên là giá bán trực tiếp cho các đối tượng sử dụng (đã bao gồm thuế GTGT). Căn cứ vào mức giá đã được phê duyệt trên. Ban quản lý các khu - cụm công nghiệp tỉnh có trách nhiệm cung cấp nước phục vụ sản xuất kinh doanh cho các đối tượng-sử dụng đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

- BQL các khu - cụm công nghiệp tỉnh có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng số tiền từ việc bán nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp Nam Quang theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban quản lý các khu- cụm công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Đình Châm