BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VN TELCOM., JSC)
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng, báo cáo đột xuất theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức kiểm định (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN (1), VTĐ.15.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

Phòng Đo kiểm Viễn thông
Thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị Điện tử, Viễn thông Việt Nam (VN TELCOM., Jsc)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0102007290 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/08/2006, thay đổi lần 8 ngày 21/07/2010.
Địa chỉ: Phòng 102, tòa nhà 10 tầng, ngõ 699, phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
2. Danh mục được chỉ định:

TT
Danh mục
Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật
I
Chương trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông
1.
Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)
QCVN 8: 2010/BTTTT
QCVN 9:2010/BTTTT(1)
TCN 68-135:2001
2.
Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước
QCVN 9:2010/BTTTT(1)
TCN 68-135:2001
3.
Trạm truyền dẫn phát sóng Vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)
QCVN 9:2010/BTTTT(1)
TCN 68-135:2001
II
Dịch vụ viễn thông
4.
Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng
TCN 68-186:2006(2)

Ghi chú:
- (1): Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 2.1.3 của QCVN 9:2010/BTTTT;
- (2): Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.1, 3.2, 3.3 của TCN 68-186:2006.

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?