ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 768/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở N
i vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
-Lưu: VT, KSTT02b.

Ng.Trang.21.3.19

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số: 768/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Số hồ sơ TTHC trên CSDLQG

Tên TTHC

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi b, hy bỏ TTHC

I. Lĩnh vực Đường thủy nội địa

1

BGTVT-TNG-285412

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- BGTVT-BVHTTDL được công bố hết hiệu lực bởi Quyết đnh số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của BGTVT về việc công bdanh mục văn bản QLPL hết hiệu lực 6 tháng cuối năm 2018

2

BGTVT-TNG-285413

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- BGTVT-BVHTTDL được công bố hết hiệu lực bởi Quyết đnh số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của BGTVT về việc công bdanh mục văn bản QLPL hết hiệu lực 6 tháng cuối năm 2018

3

BGTVT-TNG-285414

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mt hoặc hỏng không sử dụng được

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- BGTVT-BVHTTDL được công bố hết hiệu lực bởi Quyết đnh số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của BGTVT về việc công bdanh mục văn bản QLPL hết hiệu lực 6 tháng cuối năm 2018