QUY TẮC ĐẶT TÊN FILE WORD VÀ SCAN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 768/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 107/TTr-SNN ngày 23 tháng 4 năm2013 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố một số thủtục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủtục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Ban hành mới: 23 thủ tục hànhchính (có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

2. Sửa đổi, bổ sung: 10 thủ tụchành chính (có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

3. Bãi bỏ: 07 thủ tục hành chính (códanh mục TTHC kèm theo).

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung và bãi bỏtại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 24/8/2012của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Cà Mau;
- Công báo Cà Mau;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, Mi01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau