THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 769/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CHUYÊN NGÀNH CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và bổ sung cơ quan thường trực chuyên ngành của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn như sau:

1. Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn:

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban.

- Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban.

- Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

- Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.

- Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.

- Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy viên Thường trực.

2. Cơ quan chuyên ngành trực thuộc Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Trung tâm Cấp cứu mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các thành viên và cơ quan có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBQG Tìm kiếm Cứu nạn;
- BCĐ Phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Trung tâm Cấp cứu mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công nghiệp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng