ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 930/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số: 542/TTr-STTTT ngày 08 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số: 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 930/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 769/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các cấp, các ngành với các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất.

- Nội dung thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam phải đảm bảo theo đúng các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh về tình hình biển, đảo giai đoạn 2019 - 2020.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội từ tỉnh đến cơ sở; hệ thống các cơ quan báo chí và phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền với phương châm chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể.

II. MỤC TIÊU

- Mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam.

- 70% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; cán bộ truyền thanh cấp huyện, cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam.

- 90% học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh

- Hình thức tuyên truyền:Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo in, báo điện tử, báo hình, tạp chí, trang/cổng thông tin điện tử…).

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường; các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

+ Tuyên truyền những hoạt động đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những hoạt động hướng về biển, đảo.

+ Thông tin, tuyên truyền về Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Bắc Kạn và Quân chủng Hải quân.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

- Đơn vị thực hiện:Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; các Sở, Ngành có Cổng/Trang Thông tin điện tử; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo

- Đối tượng tham gia:Giáo viên giảng dạy các môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; các trường dạy nghề; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; các Sở, Ngành có Trang/Cổng Thông tin điện tử, bản tin; công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin…

- Đơn vị chủ trì thực hiện:Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

3. Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2019: Tại huyện Ngân Sơn.

+ Năm 2020: Tại các huyệnBa Bể, Pác Nặm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện:Ủy ban nhân dân các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm.

4. Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình

- Thời gian thực hiện:Quý III/2019.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí hằng năm, tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hằng năm để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời hạn theo quy định.

- Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền và cung cấp thông tin liên quan đến biển, đảo cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo kịp thời, chính xác.

2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

- Là đầu mối tiếp nhận các thông tin, tài liệu tuyên truyền liên quan đến biển, đảo do Bộ Ngoại giao cung cấp gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học tổ chức tuyên truyền nội dung bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức trưng bày sách về chủ để biển, đảo tại Thư viện tỉnh; tổ chức tuyên truyền về biển, đảo trên các phương tiện cổ động trực quan, thông tin lưu động trên địa bàn.

- Tổ chức sáng tác, biểu diễn chương trình nghệ thuật về chủ đề biển đảo, phục vụ nhân dân.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; đảm bảo 90% học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức Triển lãm số về biển, đảo Việt Nam tại các trường học trên địa bàn tỉnh (trong trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tại tỉnh).

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ động cung cấp các tài liệu liên quan đến lĩnh vực ngành (tài liệu do Tổng Cục Biển và Hải đảo cung cấp) cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp trong công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về kế hoạch, tình hình về biển, đảo Việt Nam trên Trang Thông tin điện tử của ngành.

6. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh trên cơ sở định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông.

7. Sở Tư pháp: Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến chủ quyền biển, đảo.

8. Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định.

9. Các Sở, Ngành, đoàn thể tỉnh: Tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến chủ đề biển, đảo Việt Nam tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tại địa phương và trên Cổng Thông tin điện tử trên cơ sở định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số: 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hằng năm gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05 tháng 12 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.