ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 21 tháng 05 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XE Ô TÔ, XE 2 BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ và Thông tư 28/TT - BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài Chính về Lệ phí trước bạ;

- Căn cứ Quyết định 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy;

Theo đề nghị của Cục thuế và Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 288/TT - LN ngày 23/4/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2:Quyết định này thay thế Quyết định 98b/ 2000/QĐ - UB ngày 19/9/2000 và quyết định số 3949/QĐ -UB ngày 25/12/2000 của UBND tỉnh Lâm đồng về việc quy định tạm thời mức giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐNG và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, giám đốc các Sở Tài chính vật giá, Giám đốc công an tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2002./.

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến