ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Tiếp theo Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2408/KHĐT-TH ngày 26 tháng 6 năm 2002
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch về đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năm 2002 cho Trường Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5 và Trường Trung học Giao thông công chánh thuộc Sở Giao thông Công chánh thành phố (theo biểu đính kèm).

Điều 2.- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 38/2002/ QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở LĐ-TBXH, Sở Giáo dục-Đào tạo
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ VX, TM, ĐT, TH (5b)
- Lưu (TH/LT

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tài