Quyết định

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄNTHÔNG
SỐ 77/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2003
VỀ VIỆC QUẢN LÝ MÁY CHỦ TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN VÀ
THAM GIA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ TÀI NGUYÊN INTERNET

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Căn cứ Quyết định số 28/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Trung tâm Internet ViệtNam nhiệm vụ thiết lập, khai thác và duy trì hoạt động hệ thống máy chủ quản lýtên miền (DNS) quốc gia .VN và tham gia các tổ chức quốc tế về tài nguyênInternet để đăng ký và duy trì địa chỉ IP, số hiệu mạng cho Internet Việt Nam.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký, thay thế Quyết định số 465/CSBĐ ngày 14/8/1997 của Tổng cục trưởngTổng cục Bưu điện về việc uỷ quyền cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông ViệtNam tham gia APNIC.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông, Giámđốc Trung tâm Internet Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.