ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

SỐ: 77/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG THỦ KHOAXUẤT SẮC TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 5/12/2002 của UBND Thành phố quy địnhtạm thời về thu hút, sử dụng, bồi dưỡng đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lựcchất lượng cao;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội và Thường trực Hộiđồng Thi đua khen thưởng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chếTuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp cáctrường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Vănphòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện vàcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

QUY CHẾ

TUYÊNDƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG THỦ KHOA XUẤT SẮCTỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNGĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-Uỷ ban Hành chính ngày 26/ 5/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội )

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng vàphạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ,hình thức tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng các Thủ khoa xuất sắctốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, động viên, khuyếnkhích các sinh viên phấn đấu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, gắnhọc tập với thực hành.

Đối tượng được tuyên dương, khenthưởng, sử dụng là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thànhphố Hà Nội hệ đào tạo chính quy, dài hạn tập trung, đạt Thủ khoa xuất sắc.

Điều 2: Tiêu chuẩn

Thủ khoa xuất sắc là sinh viênđạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đạt danh hiệu thủ khoa củatrường, kết quả học tập cả quá trình đạt loại giỏi trở lên, có điểm rèn luyệnđạt loại xuất sắc (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Có nhiều đóng góp tích cựctrong công tác Đoàn, Hội Sinh viên và phong trào thanh niên.

3. Đạt giải thưởng trong kỳ thiquốc gia, quốc tế hoặc có sáng kiến đề xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuậttrong học tập vào thực tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế– xã hội của Thủ đô và đất nước.

4. Được Hội đồng xét chọn củatrường đề nghị Thành phố tuyên dương khen thưởng.

Điều 3: Nguyên tắc

Việc xét chọn, tuyên dương khenthưởng và thực hiện chính sách sử dụng phải đảm bảo công khai, dân chủ, côngbằng, chính xác.

Chương 2:

QUY TRÌNH XÉT CHỌN, HÌNH THỨC TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG

Điều 4: Quy trình

1. Hàng năm theo hướng dẫn củaUBND Thành phố và Quy chế này, các trường đại học trên địa bàn Thành phố thànhlập Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc của trường và gửi danh sách, hồ sơ đềnghị về Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc Thành phố (qua Thành Đoàn Hà Nội)trước ngày 20/7.

2. Hồ sơ gửi Hội đồng xét chọnThủ khoa xuất sắc Thành phố gồm:

- Công văn của Hiệu trưởngnhà trường kèm theo danh sách trích ngang và biên bản xét duyệt của Hội đồngxét duyệt Thủ khoa xuất sắc nhà trường.

- Sơ yếu lí lịch; bảngđiểm kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa; bảng khai thành tích cá nhân trongtoàn khóa học tập tại trường của mỗi cá nhân được xét chọn (có xác nhận củaHiệu trưởng).

- 04 ảnh màu 4x6.

3. Hội đồng xét chọn Thủ khoaxuất sắc của thành phố gồm đại diện: Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởngThành phố; Ban Đại học Thành ủy; Sở Nội vụ; Thành Đoàn và Hội Sinh viên Thànhphố.

4. Lễ tuyên dương được UBNDThành phố tổ chức mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám vàQuốc khánh 2/9 .

Điều 5: Hình thứctuyên dương khen thưởng

1. Bằng khen của UBND Thành phố.

2. Được ghi danh trong sổ vàngtruyền thống của Thành phố, sổ vàng được lưu giữ tại phòng truyền thống củaThành Đoàn.

3. Được nhận phần thưởng bằngtiền hoặc hiện vật.

Chương 3:

TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 6: Tuyển dụng

1. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầutuyển dụng công chức, viên chức, UBND Thành phố công bố số lượng và chuyênngành cần tuyển với đối tượng là các Thủ khoa xuất sắc trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

2. Các Thủ khoa xuất sắc cóchuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, có nguyện vọng làm việclâu dài (tối thiểu là 5 năm không kể thời gian được cử đi học thêm nếu có) tạicác cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đăng kýnguyện vọng và cam kết của mình tại Sở Nội vụ.

3. Sở Nội vụ làm các thủ tụctuyển thẳng vào công chức dự bị, viên chức sự nghiệp những Thủ khoa xuất sắc cóchuyên ngành phù hợp (kể cả trường hợp chưa có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội).

4. Các doanh nghiệp đóng trênđịa bàn Thành phố thống nhất với Sở Nội vụ các chính sách ưu đãi của mình vềtiền lương, điều kiện làm việc, chính sách đào tạo, bồi dưỡng các thủ khoa xuấtsắc để Sở Nội vụ giới thiệu, tổ chức cho các thủ khoa xuất sắc gặp gỡ, traođổi, lựa chọn làm việc.

Điều 7: Sử dụng, đào tạo vàbồi dưỡng nâng cao trình độ

1. Sử dụng: Thủ khoa xuất sắc cónguyện vọng và được các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Thành phốtuyển dụng được hưởng các ưu đãi:

- Được ưu tiên bố trí công việcphù hợp với khả năng và sở trường.

- Được tạo điều kiện về phươngtiện làm việc, nghiên cứu, học tập, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, pháthuy khả năng làm việc.

2. Đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ: Thủ khoa xuất sắc được tuyển dụng vào các cơ quanhành chính, sự nghiệp của Thành phố (Quy định tại Điều 6 Quy chế này), sau khihết thời hạn công chức dự bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được ưu tiên cử đi họcsau đại học ở trong và ngoài nước với các chế độ sau:

2.1- Chế độ đãi ngộ học trongnước:

- Được cấp tiền học phí và tiềnmua sách giáo khoa.

- Được hỗ trợ hàng tháng mộtkhoản tiền bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu trong thời gian đào tạo.

- Được hỗ trợ một khoản tiềnbằng 30 lần tháng lương tối thiểu khi bảo vệ thành công luận án thạc sỹ và 80lần tháng lương tối thiểu khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

2.2- Chế độ đãi ngộ học ở nướcngoài: Được tạm ứng trước kinh phí đào tạo và chi phí ăn nghỉ, đi lại nếu dongân sách thành phố chi trả 100%. Trường hợp được cử đi học theo học bổng, tàitrợ của các nguồn khác, UBND Thành phố hỗ trợ 100 USD/ tháng học trong suốtthời gian đào tạo. Kết quả học tập và bảo vệ luận văn, luận án sẽ là căn cứ đểUBND Thành phố quyết định mức ưu đãi như sau:

- Đạt loại giỏi trở lên khôngphải hoàn trả kinh phí trên.

- Đạt loại khá phải hoàn trả 30%kinh phí trên.

- Đạt loại trung bình phải hoàntrả 50% kinh phí trên.

3. Trường hợp được cử đihọc ở trong và ngoài nước, nếu không tốt nghiệp, tự ý bỏ dở không học hếtchương trình, bị kỷ luật buộc thôi học hoặc tự ý không trở về nước và cơ quancũ làm việc phải hoàn trả 100% kinh phí trên.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Phân công trách nhiệmthực hiện

1. Thành Đoàn là cơ quan thườngtrực, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tổng hợp danh sách cácthủ khoa xuất sắc, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng trìnhUBND thành phố phê chuẩn.

2. Sở Nội vụ chủ trì cùng ThànhĐoàn, Hội Sinh viên thành phố, Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng HàNội căn cứ nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm và số lượng, chuyênngành, nguyện vọng của các sinh viên giỏi xuất sắc trước khi tốt nghiệp để xâydựng kế hoạch, tuyển dụng các thủ khoa xuất sắc; báo cáo UBND thành phố.

3. Thường trực Hội đồng thi đuakhen thưởng thành phố tham mưu đề xuất nội dung, hình thức khen thưởng trìnhUBND thành phố phê chuẩn.

4. Hội đồng xét chọn thủ khoaxuất sắc thành phố chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt trình UBND thành phốtuyên dương, khen thưởng các thủ khoa xuất sắc hàng năm.

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung quychế

Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc hoặc cần bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ đểtổng hợp báo cáo UBND thành phố.